Съдържание

Посетители

В момента има 337  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София
 

На основание Заповед №288/04.08.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.08.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница“, находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от „Екоинженеринг - РМ” ЕООД гр. София.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.), и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води;
- обособени зони за съхранение на опасни химични вещества в свободен вид и смеси (ОХВС);
- пречиствателна станция за дрениращи и замърсени от хвостохранилището води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води, включително и пречистване на дрениращи и замърсени води от ликивидирани уранодобивни обекти. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, седем часов работен ден, като ПСОВ работи на непрекъснат режим. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №40-11/23.08.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

За заустване на пречистения смесен поток дрениращи и замърсени от хвостохранилището води дружеството е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008 г., продължено с Решение № ПО-01-104/11.07.2013 г. В законоустановеният срок в РИОСВ – Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2021 година на основание чл.48, ал. 1, т.12 от Закона за водите. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е ежемесечно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол заложени в цитираното разрешително.
На основание Заповед №РД-1093/09.12.2021 г. на министъра на околната среда и водите, ПСОВ „Елешница“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти, включени в Геоинформационната система за управление на водите и докладване (ГИСУВД). Контролът се осъществява за втори път през настоящата година. При контролното пробовземане на отпадъчни води при проверката през м. Януари 2022 г. не е констатирано неспазване на ИЕО по показателите за контрол.
По време на проверка от РЛ – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере, ляв приток на р. Места. Резултатите от проведения емисионен контрол все още не са готови.

3.2. Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, а именно: извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и смеси и контрол на риска от големи аварии”

На обекта се употребяват и съхраняват ОХВС, като съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 г. (REACH) и Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. ОХВС се доставят от дистрибутори/доставчици от България. Създадено е досие по чл.36 на Регламент REACH, съдържащо информация за съхраняваните и използвани ОХВС, както и за техните доставчици. Няма промяна в използваните и съхранявани ОХВС. Представена е информация по Приложение №2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Налични са информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са актуални и са съгласно Регламент 2015/830.
На място е извършена проверка на обособените зони за съхранение на ОХВС. Съхранението на ОХВС е съгласно изискванията, определени в информационните листове за безопасност.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която е във формат съгласно Заповед №РД-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите. Същата трябва да се актуализира, съгласно заложения формат към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Налична е актуална документацията по чл. 4 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС на дружеството е дадено предписание, като е поставен срок за неговото изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на неизпълнение на предписанието, както и констатиране на неспазване на ИЕО при получаване на Протоколите от изпитване от РЛ – Благоевград, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.