Съдържание

Посетители

В момента има 378  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Орцето - МА“ ООД - гр. Якоруда

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "Орцето - МА“ ООД - гр. Якоруда
 

На основание Заповед №280/01.08.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.08.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на Цех за производство на сребърен лак за печки, находящ се в гр. Якоруда, УПИ ІV, пл. №1643, кв. 19 по плана на гр. Якоруда
Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

1. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената дейност се извършва на една площадка. Извърши се проверка на:
- помещение за смесване;
- помещение за пълнене на сребърен лак;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС);
- склад за съхранение на готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на корозионно и топлоустойчив сребърен лак за печки. От м. септември 2021 г. до момента на проверката не е извършвана производствена дейност, поради липса на поръчки. При проверката е съставен Констативен протокол №42-06/16.08.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
Дейността по производството на сребърен лак за печки попада за контрол, съгласно т. 6 (производство на смеси за покрития) на Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Съгласно представената декларация в РИОСВ - Благоевград за календарната 2021 г., не превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена в т. 17, табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. за дейността (100 т/год.), и не е необходимо изготвяне на План за управление на разтворителите.
Поради промяна на юридическото лице през 2021 г. е извършена промяна в обстоятелствата в електронния регистър на инсталациите източници на емисии на летливи органични съединения, съгл. чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007 г. с изм. и доп.)
„Орцето - МА“ ООД „пуска на пазара“ продукти по смисъла на чл. 3, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) №2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и Регламент (ЕО) №765/2008 и Регламент (ЕС) №305/2011.
В момента на проверката няма налични количества произведен сребърен лак. Изготвените етикети отговарят на изискванията на Приложение № 5 към чл. 5. На етикетите са обозначени съответната категория и подкатегория на продукта и максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 3 от Наредбата.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него. Дружеството формулира смеси – „Сребърен лак за печки“. По смисъла на чл. 3, параграф 13 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), то се определя като „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) – формулатор на смеси. Към момента на проверката не се извършва дейност, поради липса на поръчки от клиенти. Няма съхранение на химикали. Във връзка с чл. 36 от Регламент REACH е създадено досие, което съдържа информация по Приложение № 2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, информационни листове за безопасност (ИЛБ) за изходните суровини и за формулираните от дружеството смеси. Помещението за съхранение на ОХВС е с ограничен достъп, обозначено с указателни табели, пожарогасители и сорбенти. Към момента на проверката е празно. Дружеството е изготвило и представя оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, изготвена в съответствие със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите и актуални документи, съгласно изискванията на чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са поставени предписания на дружеството.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.