Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„МАО - 2“ ООД - с. Краище

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “МАО - 2“ ООД - с. Краище, общ. Белица
 

На основание Заповед №264/18.07.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.08.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на Цех за производство на сребърен лак за печки и разфасоване на химични вещества и смеси, находящ се в с. Краище, общ. Белица, ул. „Двадесета“ №13, експлоатиран от „МАО - 2“ ООД, с. Краище.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената дейност се извършва на една площадка. Извърши се проверка на:
- помещение за смесване;
- помещение за пълнене на сребърен лак;
- място за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС);
- място за съхранение на готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на корозионно и топлоустойчив сребърен лак за печки и разфасоване на спирт и разредител. От м. септември 2021 г. до момента на проверката не е извършвана производствена дейност, поради липса на поръчки. При проверката е съставен Констативен протокол №41-06/16.08.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Дейността по производството на сребърен лак за печки попада за контрол, съгласно т. 6 (производство на смеси за покрития) на Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
На основание чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. в РИОСВ - Благоевград е представена декларация за изразходваното количество органични разтворители през 2021 г. Съгласно представената информация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена за дейността в т. 17, табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. за дейността (100 т/год.), и не е необходимо изготвяне на План за управление на разтворителите.
В производственото помещение за смесване е изградена локална аспирация за отвеждане емисиите на ЛОС.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007 г. с изм. и доп.)
„МАО - 2“ ООД „пуска на пазара“ продукти по смисъла на чл. 3, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) №2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и Регламент (ЕО) №765/2008 и Регламент (ЕС) №305/2011.
В момента на проверката няма налични количества произведен сребърен лак. Изготвените етикети отговарят на изискванията на Приложение № 5 към чл. 5. На етикетите са обозначени съответната категория и подкатегория на продукта и максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 3 от Наредбата.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 на Регламент REACH, дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) – формулатор на смеси. Формулира „сребърен лак“, чиито съставки получава от доставчици от България. Дружеството не извършва внос/износ на химикали. При проверката се представят информационни листове за безопасност (ИЛБ) на изходните суровини, предоставени от доставчиците. Дружеството е изготвило ИЛБ за продуктите, които пуска на пазара и преопакова. Налично е досие по чл. 36 от REACH, включващо информация за доставчиците, употребяваните ОХВС и Приложение № 2 от Указания за провеждане на контролна дейност към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Към момента на проверката не се извършва дейност по формулиране и преопаковане на смеси, поради липса на поръчки от клиенти. Не е налична готова продукция. Съхранението на опасни химични вещества и смеси се извършва в помещение, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, изготвена във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Представя се актуална документация по чл. 4, т. 7- 12 от Наредбата.

3.3. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ дружеството е изготвило и към момента на проверката представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са поставени предписания на дружеството.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.