Съдържание

Посетители

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„ТЕДА ПАК“ ЕАД - гр. Ботевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ТЕДА ПАК“ ЕАД - гр. Ботевград
за обект: Предприятие за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба, земл. на с. Зелен дол, общ. Благоевград, ПИ с идентификатор 30702.78.412
 

На основание Заповед №265/18.07.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.08.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Предприятие за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 30702.78.412, землище на с. Зелен дол, общ. Благоевград, експлоатирано от „Теда Пак“ ЕАД, гр. Ботевград.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г., с изм. и доп.), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършен е обход на производствените помещения, помещение за съхранение на отпадъци и склад за готова продукция и агрегатите на охлаждащите инсталации.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната дейност извършвана на обекта е производство на пластмасови изделия за еднократна употреба. Същият, въз основа Договор за преобразуване.от началото на 2022 г., се експлоатира от „Теда Пак“ ЕАД, гр. Ботевград, като правоприемник на праводателя „Елдиес пласт“ ЕООД, гр. Благоевград. Съгласно горецитирания договор дейността се прехвърля на „Теда Пак“ ЕАД без прекъсване и без промяна. Работният режим на обекта е непрекъснат (трисменен), седем дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №49-20/11.08.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух” и фактор „Шум”
За охлаждане на екструдерните линии за производство на фолио от полипропилен и машините за термоформоване на изделията (чашки и кутии) за еднократна употреба в експлоатация са общо 5 бр. водоохлаждащи агрегата (три от които двукръгови), заредени с флуорсъдържащи парникови газове в количество от 7 kg до 34 kg. Два от агрегатите са инсталирани на обекта в началото на 2022 г.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за експлоатираното на обекта оборудване през 2021 г., попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. При проверката се установи, че две от системите фигуриращи в отчета са демонтирани и са заменени с новомонтираните.
Видно от представените досиета на гореописаните системи е, че се спазва нормативно изискуемата честота за извършване на проверките за течове, съобразно заряда на оборудването в тона СО2 еквивалент. Проверките за течове се извършват от лице, притежващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Съгласно утвърдения годишният план на РИОСВ- Благоевград за 2022 г. при проверката са извършени контролни измервания на еквивалентното ниво на шума, излъчван в околната среда от обекта в общо 15 броя измерителни точки по определения измерителен контур при спазване изискванията на методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена от министъра на околната среда и водите. Не са установени превишения на граничните стойности на шума за промишлено – складови територии и зони, съгласно Таблица № 2 на Приложение № 2 към чл.5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. (обн. ДВ, бр. 58/2006 г., с изм. и доп.). Предприятието се намира в промишлена зона и в близост няма разположени жилищни сгради.

3.2. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31.12.2008 г.).
За определяне на превантивните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3.3. Фактор „Отпадъци“
Kато правоприемник на „Елдиес пласт“ ЕООД, гр. Благоевград, „Теда Пак“ ЕАД, гр. Ботевград извършва производствената дейността на обекта без прекъсване и без промяна , за което РИОСВ – Благоевград е уведомена писмено.
За образуваните от производствената дейност отпадъци (пластмасови опаковки и луминесцентни тръби) дружеството има утвърдени работни листове по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014г.).
Съхранението на отпадък с код 150102 пластмасови опаковки е организирано в складово помещение, обозначено със съответния надпис. За предаването на същите се представят кантарни бележки, както и сключен договор с „Унитрейд Благоевград“ ЕООД. Към момента не са налични отпадъци с код 20 01 21*. Флуоресцентните тръби са подменени с лед осветление. Същите са предадени за последващо третиране през 2019 г., на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), като са оформени документи, удостоверяващи предаването им.
Отчетността на отпадъците се води в Национална информационна система „Отпадъци“ /НИСО/. Дружеството е задължено лице, съгласно чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Представят се договор и Удостоверение за членство в организация по оползотворяване на отпадъци, както и платежни нареждания за заплатена продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки (до м. юли 2022 г., вкл.).
От производствената дейност се образуват пластмасови изрезки, които се подават за смилане в мелница. Получената млянка се смесва с чист гранулат и се използва за получаване на фолио, от което се произвеждат изделията за еднократна употреба (чаши и кутии).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството е дадени предписания по ЗУО, като са определени срокове и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.