Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

ЕТ „ЗП – Ибрахим Хаджи“ - с. Корница

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „ЗП – Ибрахим Хаджи“ - с. Корница, общ. Гоце Делчев

На основание Заповед №254/11.07.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.08.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Мандра“, находяща се в УПИ V, кв. 6 по плана на с. Корница, общ. Гоце Делчев.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове. От директора на РИОСВ – Благоевград е издадено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-22-ПР/14.04.2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра в УПИ V, кв. 6 по плана на с. Корница, общ. Гоце Делчев“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения и инсталации:
- Помещения за производство на млечни продукти;
- Котелно помещение;
- Стационарно хладилно оборудване;
- Складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е свързана с преработка на краве мляко и производство на млечни продукти - сирене, кашкавал, извара, масло и кисело мляко. От Главния архитект на община Гоце Делчев е издадено Удостоверение №75/16.11.2020 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Мандра“, находяща се в УПИ V-120,121,133, кв. 6 по плана на с. Корница, общ. Гоце Делчев. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица, осем часов работен ден. При проверката е съставен Констативен протокол №37-06/04.08.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №БД-22-ПР/14.04.2016 г.

Условие 1. При проектиране на мандрата да се предвиди складово помещение за съхранение на дезинфектантите, миещите и почистващите препарати.
Условието се изпълнява. Предвидено е складово помещение за съхранение на дезинфектантите, миещите и почистващите препарати.
Условие 3. След инсталиране на стационарното хладилно оборудване да бъдат въведени досиета на системите, в които да се отразяват количеството и типа на флуорсъдържащият парников газ, дати и резултати от проверки за течове, количества ФПГ добавен при монтаж, поддръжка и сервизно обслужване.
Условието се изпълнява. На обекта е монтирано стационарно хладилно оборудване (8 бр. камери и една хладилна вана), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (R 404A и R 410 A) над 5 тона СО2 еквивалент и подлежащи на проверки за течове с честота не по-малко от един път на всеки дванадесет месеца, съгласно чл. 4, § 3 от Регламент (EС) №517/2014. При проверката се представят 10 бр. досиета на системите, съгласно Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) В досиетата е отразена по една проверка за 2021 г. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г. и чл. 12 от Регламент (EС) №517/2014.
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02. на всяка текуща година да представя информация (годишен отчет) за предходната календарна година по образец на Приложение № 9, съгласно чл. 36 от Наредба №1/2017 г.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

За технологични нужди, дружеството експлоатира котел тип „RSH - 465“, с топлинна мощност 465 kW, предназначен да изгаря гориво метан. Котелът не подлежи на контрол чрез измервания съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).

3.3. Направление „Опасни химични вещества“

3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (ОХВС), които се използват за почистване и дезинфекция на производствените помещения и оборудване, както и гориво метан. Доставките на химикали се изпълняват от български доставчици. Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Към момента на проверката не е създадено досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и не е изготвена информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Не се представят информационни листове за безопасност на съхраняваните ОХВС, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.
3.3.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
Дружеството съхранява ОХВС в обособен склад. Складовото помещение е с ограничен достъп, осветен, няма връзка с канализацията, обозначен с указателна табела и отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Метанът е в стоманени бутилкови групи (бъндели), монтирани неподвижно. Бънделите са разположени на обособено място с ограничен достъп, обозначено с указателни табели. При проверката не се представят документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, съгласно формата към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) на дружеството са поставени четири предписания, със срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.