Съдържание

Посетители

В момента има 289  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„СТАК“ ООД - с. Дрангово

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на  на “СТАК“ ООД - с. Дрангово, общ. Петрич
 

На основание Заповед №235/28.06.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 07.07.2022 г. се извърши проверка на място на обект – леярна, находящ се в с. Дрангово, общ. Петрич, експлоатиран от „СТАК“ ООД, гр. Дрангово.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- работните цехове;
- индукционните пещи за металолеене;
- местата за съхранение на отпадъци;
- складове за суровини и готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съставен е Констативен протокол №20-14/07.07.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Отпадъци“

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Същият се изисква за дейността по рециклиране на метални отпадъци (черни). По време на проверката е установено, че се изпълняват условията на разрешителното. Приемането и предаването на отпадъци става на базата на писмени договори, с лица притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. От началото на 2022 г. отпадъците, които са приемани за оползотворяване в рамките на обекта, са само от територията на страната. Предаването на отпадъците на други лица, се удостоверява и с кантарни бележки. Видно от представените документи, отпадъци достигат и до РДНО Петрич, което става при наличието на доклад за основно охарактеризиране, изискван по нормативна база.
Част от отпадъците са транспортирани от „СТАК“ ООД при наличието на регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО. Установено е изпълнение на условията поставени в документа, т.к. са ползвани вписани него МПС, кодове на отпадъци и количества.
Дружеството е провело процедурата за класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта. Отпадъците се събират разделно на определените и обозначени за целта места.
Отчетността за отпадъците на обекта се води чрез Националната информационна система за отпадъци /НИСО/. Чрез системата е изготвен и отчетът за отпадъци за календарната 2021 г.
Дружеството не е задължено лице съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За извършването на дейността по металолеене, на обекта се експлоатират индукционни пещи. Налични са два броя, всяка с капацитет по 80 кг/час, като към момента на проверката работи едната пещ. Двете пещи не могат да се ползват едновременно. Над всяка пещ е изградена местна вентилация (чадър), като въздуховодите се събират в общо изпускащо устройство. Преди изпускане в атмосферния въздух емисиите преминават за пречистване през пречиствателно съоръжение (касетъчен филтър).
През 2021 г. са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от пещите, които са валидни за 2021 г. и 2022 г. Резултатите от тях са представени с доклад в РИОСВ - Благоевград, от който е видно че са спазени нормите за допустими емисии на контролираните показатели, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
По време на проверката не е установено наличие на миризми, причинени от дейностите извършвани на обекта.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Приложение №1, по т.2 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.) – извършване на дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците. „СТАК“ ООД има издадено решение от Директора на РИОСВ – Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Във връзка с чл. 3, ал.1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и на оздравителните мерки предвидени от ЗОПОЕЩ, дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания, т.к. не са установени несъответствия с нормативната база относима към проверяваната дейност.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.
Обектът подлежи на ежегоден текущ контрол, във връзка с притежаваното от дружеството разрешение за извършване на дейности с отпадъци.