Съдържание

Посетители

В момента има 350  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„ЕМИ КАРС“ ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "ЕМИ КАРС“ ЕООД - гр. Симитли

 

На основание Заповед №151/09.05.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 19.05.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ЕМИ КАРС“ ЕООД, находящ се в гр. Симитли, община Симитли.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и е с цел установяване степента на спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дейността на дружеството е свързана със събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и продажбата на авточасти. За целта се ползва една площадка разположена в гр. Симитли, общ. Симитли.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства.

При проверката е съставен Констативен протокол №16-14/19.05.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Отпадъци“
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-302-0/01.10.2021 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Разрешителното е за дейности с ИУМПС, обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).
Ползваната площадка е собственост на дружеството. Територията на обекта е ограничена. Осигурено е 24-часово видеонаблюдение. Основата на площадката е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на води, включително площадкови. Осигурени са съдове за съхранение на генерираните отпадъци.
Отчетността за отпадъците на обекта се води чрез Националната информационна система за отпадъци /НИСО/. Чрез системата е изготвен и подаден отчетът за отпадъци за календарната 2021 г. За приеманите на обекта МПС са издавани удостоверения за дерегистрация. Въведената в НИСО информация, съответства на информацията съдържаща се в издадените удостоверения.
Дружеството има сключен договор за ползване под наем на калибрирана везна, с която да се определят количествата на постъпващи на обекта ИУМПС.
От началото на годината е извършвано предаване на метални отпадъци, образувани от дейността по разкомплектоването. Същото е осъществено при наличието на писмен договор, с лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Част от снетите при разкомплектоването компоненти се предлагат, като авточасти за повторна употреба.
Не е установено нерегламентирано третиране, включително изгаряне или обгаряне на отпадъци на територията на обекта.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
С дейността си по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, дружеството попада в обхвата на Приложение №1, по т.2 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.) – извършване на дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците. Операторът има издадено Решение от Директора на РИОСВ – Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Във връзка с чл. 3, ал.1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и на оздравителните мерки предвидени от ЗОПОЕЩ, дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания, т.к. не са установени несъответствия с нормативната база относима към проверяваната дейност.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.
Обектът подлежи на ежегоден текущ контрол във връзка с притежаваното от дружеството разрешение за дейности с отпадъци.