Съдържание

Посетители

В момента има 367  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„КРИСМАР” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” в с. Струмяни, община Струмяни, стопанисван от “КРИСМАР” ЕООД - гр. Сандански

 

В изпълнение на Заповед № 141/26.04.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.05.2022 г. е извършена комплексна проверка на обекта по документи и на място.

1. Цел на проверката:
Установяване степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда- „Почви“ и „Води“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

-производствена площадка;
-замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Дейността на обекта изцяло е насочена към обработка на скално облицовъчни материали до получаване на крайни продукти-плочи за настилка и облицоване, както и други детайли.
Технологичните отпадъци-шлам и нестандартни парчета се извозват и депонират на депо в м.„Пушовец“ на база договор със собственика, същевременно и оператор на депото.

3.1 Компонент “Почви”
Производствената площадка се намира в регулационните граници на с. Струмяни, в обособена промишлена зона, част от бивш стопански двор - УПИ V-1093, кв. 33 и УПИ VI, кв. 33 по плана на с. Струмяни, с обща площ от 5.5 дка.
Свободните от застрояване площи на площадката са покрити с трайна бетонова настилка.
Експлоатацията на обекта не води до пряко и непряко замърсяване на почви както на площадката, така и извън нея.

3.2. Компонент “Води”
Проверката е извършена с цел контрол по изпълнение на условията в издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120010/18.02.2013 г., продължено с Решение №ПО-01-154/21.11.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за експлоатация на обект – „Цех за преработка на мрамор – с. Струмяни“, с. Струмяни на „КРИСМАР“ ЕООД, гр. Сандански. Дружеството изпълнява задълженията си по Разрешителното за заустване:
- в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за предходната 2021 г.;
- изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота в Разрешителното – на 6 месеца;
- протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград.
Няма констатации за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения ИЕО по показателите за контрол.
По време на проверката цехът за обработка на мрамор работи. От извършваната дейност се формират и заустват отпадъчни води. Извършено е контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение – два успоредни утаителя, преди заустване в р. Струма за последващо изпитване по показателите, заложени в разрешителното за заустване. Води се дневник, в който ежемесечно се правят записи с показания от измервателното устройство за количеството на заустваните отпадъчни води.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По компонент „Почви“ няма констатирани нарушения. Обектът е в съответствие с нормативната и поднормативна база.
По компонент „Води – не са установени нарушения. Резултатите от изпитване на взета проба отпадъчни води, не показват отклонения от заложените в разрешителното за заустване ИЕО по показателите за контрол.