Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„К и ТЕХ Кънчев Инжекшън Тех“ ЕООД - гр. Пловдив

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „К и ТЕХ Кънчев Инжекшън Тех“ ЕООД - гр. Пловдив, с обект: Цех за производство на изделия от метал, гр. Петрич

 

На основание Заповед №81/23.03.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 12.04.2022 г. е извършена проверка на място на Цех за металообработка, находящ се в гр. Петрич, ул. „Места“ №3

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на производственото хале, в което в експлоатация е една металообработваща машина. Налични са и 5 броя демонтирани употребявани шприц машини, предназначени за продажба.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Обекта се проверява за първи път по екологичното законодателство. Основна дейност на дружеството е производство на изделия от метал. Цеха за металообработка е с едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица и в него работи един работник. Производственото помещение (хале) с площ 700 кв.м., разположено в бившата консервна фабрика, построена в УПИ VI, кв. 4 по подробния устройствен план на гр. Петрич, се експлоатира от дружеството въз основа на договор за наем от 2018 г. Дружеството е в процес на преместване и преустановяване на дейността в гр. Петрич.
При проверката е съставен Констативен протокол №24-20/12.04.2022 г.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

На обекта няма горивен източник на емисии, както и не е налично хладилно или климатично оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Работи една металообработваща машина (фреза) за изработка на матрици за пластмасови изделия. Не се извършват дейности по нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).

3.2. Направление „Опасни химични вещества“

При проверката е установено, че дружеството не съхранява опасни химични вещества и смеси, поради което обекта не подлежи на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.

3.3. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството не извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.