Съдържание

Посетители

В момента има 353  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект: „Механичен, термичен и галваничен цех“ землище на с. Покровник, община Благоевград, експлоатиран от „26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №53/28.02.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 10.03.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Механичен, термичен и галваничен цех“ землище на с. Покровник, община Благоевград, експлоатиран от „26 май“ ЕООД гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ – ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ – ДВ, бр.43/2008 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- галваничен цех оборудван с автоматична линия за нанасяне на покритие никел –хром и линия за поцинковане;
- локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и пункт за мониторинг.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с механична повърхностна обработка на метални изделия и нанасяне на галванични покрития върху тях. Галваничният цех е оборудван с ЛПСОВ. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №21-11/10.03.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Производственият обект „Механичен, термичен и галваничен цех“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Геоинформационна система за управление на водите и докладване“, на основание Заповед № РД-1093/09.12.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на производствени отпадъчни води, които се генерират от дейността на галваничния цех дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води №43120057/08.08.2012 г., чийто срок е продължен с Решение №ПО-01-81/09.07.2018 г. След пречистване в ЛПСОВ отпадъчните води се заустват в река Струма.
Дружеството изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е два пъти годишно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград. Резултатите от провеждания собствен и контролен мониторинг показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол заложени в цитираното разрешително.
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване.

3.2. Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, а именно: извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.