Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Рила мес“ ЕООД - гр. Рила

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Рила мес“ ЕООД - гр. Рила

 

На основание Заповед №37/21.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград на 16.03.2022 г. е извършена проверка на място на обект „Месопреработвателно предприятие“, находящ се в гр. Рила, обл. Кюстендил, ул. „Крайречна“ №59, експлоатиран от „Рила мес“ ЕООД, гр. Рила.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на месни продукти. При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения и инсталации:
- Цех за производство на колбаси;
- Стационарно климатично и хладилно оборудване;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол №04-08/16.03.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. В своята дейност използва опасни химични вещества и смеси (почистващи и дезинфекциращи препарати). Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържащо информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Представят се информационни листове за безопасност на съхраняваните вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830. Представят се Разрешения за предоставяне на пазара на използваните от дружеството биоцидни продукти.
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021, относно устойчивите органични замърсители
При проверката на всички информационни листове за безопасност на използваните от дружеството препарати, се установи липса на вещества проявяващи свойства на устойчиви органични замърсители и включени в Приложение І на Регламент (ЕС) 2019/1021.
3.1.3. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
На място се извърши проверка на складовото помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Складът е с ограничен достъп за лица определени със заповед и обозначен с указателна табела. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Складовото помещение има връзка с канализационната мрежа, която трябва да бъде прекъсната. Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване (2 бр. хладилни камери, и 6 бр. сушилни камери), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, което подлежи на контрол, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014.. При проверката са представени 8 бр. Досиета на системите, съгласно изискванията на Приложение №3 чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп). В досиетата на системите са отразени необходимият брой проверки за течове, съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ.
Оборудването е етикетирано, съгласно изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г. Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02 на всяка текуща година да представя информация (годишен отчет) за предходната календарна година, съгласно чл. 36 от Наредба №1/2017 г. При проверката се установи, че е изготвен годишен отчет, но същият не е представен в РИОСВ – Благоевград.

3.3. Фактор „Отпадъци“
Към момента на проверката дружеството е извършило класификация на отпадък с код 150101 – хартиени и картонени опаковки чрез Националната информационна система „Отпадъци“, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците. Отчетността се води в НИСО. Месото се получава прясно и по тръбен път се насочва за разфасоване и обработка. При доставката му не се ползва опаковка. Използваните препарати за дезинфекция са в опаковки за многократна употреба. При обход не се установи наличие на производствени и/или опасни отпадъци, в т. ч. хартиени и пластмасови опаковки. Отпадъчните странични животински продукти се съхраняват във фризерно помещение, обозначено с надпис. Представят се Договори за предаване на странични животински продукти, както и документи, удостоверяващи транспортирането им за 2021 г. и 2022 г. Към момента за същите не е извършена класификация по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците. За опаковане на готовата продукция се използва вакуумна опаковка, както и метални клипси, като същата се реализира на пазара на Република България. За пуснатите на пазара опаковани стоки, дружеството дължи продуктова такса съгласно чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) за периода от м. януари до м. февруари 2022 г. Не се установи наличие на производствени отпадъци в контейнера за смесен битов отпадък.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.