Съдържание

Посетители

В момента има 479  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

Община Благоевград - «Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – І-ви етап»

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Община Благоевград - «Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – І-ви етап»

 

На основание Заповед № 339/08.11.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.11.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 573-HО/2019 г. на Община Благоевград за «Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – І-ви етап»

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 573-НО/2019 г. на община Благоевград за «Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – І-ви етап», включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
„Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап“, изпълняваща дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”, и включваща:
- Клетка № 1

2.2 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:
• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа.

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 573-HО/2019 г. на Община Благоевград за «Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – І-ви етап»

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително - Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3 Обхват - Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите – Изградена е и се експлоатира Клетки № 1. Не се превишава капацитет от 120 тона за 24 часа, разрешен с Условие 4.1 на Комплексното разрешително.
Условие № 5 Управление на околната среда - Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 6 – Тълкуване - За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са настъпвали аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия.
Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция, осигуряваща изчисляване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на плана на площадката. Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък.
Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите за инфилтрат и съоръженията за пречистване на инфилтратните води, основни консуматори на електроенергия на площадката.
Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Спазено е изискването за отстояние. Първи хоризонт е запълнен започнало е изграждането на 5 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци.
Условие 9.3. Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Извършва се запръстяване в края на работния ден, видно от отчетна книга по Приложение № 3.
Условие 9.6. - Собствен мониторинг – Изпълнява се ежемесечно за периода са провеждани предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества. Годишните количества замърсители в атмосферния въздух са докладвани в ГДОС за 2020 г. (Изчислени на база СOLINAIR)
Условие 10. - Емисии на отпадъчни води
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. – Работа на пречиствателните съоръжения
Експлоатират се пречиствателните съоръжения. На площадката се експлоатират БПСОВ и ПСИВ, които пречистват битово-фекални, производствени и инфилтратни отпадъчни води.
Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения – За констатирани несъответствия на ЕИО по показателите в Пункт № 2 изход ПСИВ на основание чл. 69 от ЗООС са налагани текущи месечни санкции.
Условие 10.1.4. - Собствен мониторинг
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2. – Битово-фекални отпадъчни води
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг.
Условие 10.3. – Документиране и докладване
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг и резултатите се документират.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1 Образуване на отпадъци – До момента не са образувани отпадъци от пречиствателните съоръжения.
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране - Не са констатирани несъответствия. При приемане на отпадъци за обезвреждане се водят регистри и информация за притежателя на отпадъка. Отпадъците се приемат възоснова на проведена процедура по основно охарактеризиране, както и заверени работни листове за класификация на отпадъците.
Условие 11.3. – Предварително съхраняване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъците образувани от дейността на депото.
Условие 11.5. - Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците
Условието се изпълнява. Определен е работен участък и ежедневно се извършва запръстяване. Дейностити по депониране се документират в НИСО.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.8 – Анализи на отпадъците – Към момента не са образувани отпадъци и не е извършван анализ.
Условие 11.9 – Документиране и докладване – Отчетност се води в НИСО. В ГДОС са докладвани количествата депонирани отпадъци за 2020 г.
Условие № 12. – Шум - Не са констатирани несъответстия. Извършените собствени периодични измервания (СПИ) през 2020 г. показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.
Условие № 13. - Опазване на почвите и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 34-02/23.11.2021 г.