Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Примо Трейд“ ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Примо Трейд“ ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №302/01.10.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.10.2021 г. се извърши проверка на място на обект: Производствена база за месни разфасовки и замразени заготовки от пилешко месо, находяща се в гр. Сандански, гл. път Е 79, местност „Друма“, експлоатирана от “Примо Трейд“ ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за месни заготовки;
- цех за месни разфасовки;
- стационарно хладилно оборудване;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на месни разфасовки и замразени заготовки от пилешко месо. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №50-06/14.10.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта се експлоатират 7 бр. стационарни хладилни системи (оборудване), заредени с флуорсъдържащ парников газ R 404 A, в количества от 6 кг до 135 кг. На място са представени Досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.). В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове, с честота определена в чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ. Две от хладилните системи (шокови тунели) са заредени с флуорсъдържащ парников газ R 404 A, в количество над 500 t CO2 eq. Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) №517/2014, оборудване съдържащо над 500 t CO2 eq, е необходимо да бъде снабдено със система за откриване на течове, която да предупреждава операторът за всеки теч. От извършената проверка на място и от представените досиета за двете системи е видно, че оборудването няма монтирани системи за откриване на течове.
От направените записи в досиетата на системите не е установено допълване на свеж R 404 A през 2020 г. и до момента на 2021 г., в системите над 40 t CO2 eq, за което има забрана от 01.01.2020 г.
Оборудването е етикетирано. Съдържанието на етикетите съответства на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) №2015/2068 за установяване, съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.
“Примо Трейд“ ЕООД, като оператор на стационарно хладилно оборудване е представило в срок в РИОСВ – Благоевград, изискващата се информация по Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.).

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно на Регламент (EC) 2015/830.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което е необходимо да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад, който отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. ОХВС са в оригинални опаковки, поставени в събирателни вани при евентуален разлив. Към момента на проверката не се наблюдават разливи. Съхраняват се малки количества ОХВС.
При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е необходимо да се актуализира, съгл. Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на ОСВ. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия по ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са поставени три предписания, със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.