Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Даймънд Туул Съплай БГ” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Даймънд Туул Съплай БГ” ЕООД - гр. Сандански

 

На основание заповед №277/10.09.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.09.2021 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на абразивни инструменти“, находящ се в гр. Сандански, бул. „Европа“ №37, местност „Сухо поле“, експлоатиран от „Даймънд Туул Съплай БГ” ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните съоръжения и производствени помещения:
- Помещение „Епоксидно производство“;
- Помещение „Кроялно и лепене към епоксидно производство“;
- Помещение „Фенол формалдехидно производство“;
- Помещение „Производство на импрегнирани продукти (падове)“;
- Помещение за нанасяне на надписи върху падове;
- Помещение за изработка на „падове-хеликоптери“;
- 4 бр. складове за съхранение на ОХВС;
- Котелно помещение;
- Климатични инсталации;
- Помещение за металообработка;
- Помещение за брейзване и синтероване.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на абразивни инструменти за шлайфане на неметални и скални повърхности. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №46-06/24.09.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове дружеството експлоатира котел, с топлинна мощност под 500 кW, изгарящ твърдо гориво (дърва), неподлежащ на измервания, съгласно нормативните изисквания.
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
На обекта се извършва дейност „Нанасяне на слепващи покрития“, която попада за контрол, съгласно т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003, с изм.и доп.). Лепенето се извършва на две места – в помещение „Кроялно и лепене към епоксидно производство“ и в помещение за изработка на „падове-хеликоптери“. Дружеството е извършило регистрация на инсталацията за нанасяне на слепващи покрития, съгл. чл. 30л, от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
В хода на проверката е установено, че на обекта се извършват и други дейности, свързани с употреба на органични разтворители и попадащи в Приложение № 1 към Наредба № 7/2003 г., за които не е извършена регистрация по чл. 30 л от ЗЧАВ, а именно:
- Нанасяне на покрития върху тъкан (т. 2.5. от Приложение № 1);
- Нанасяне на покрития върху метални повърхности (т. 2.3. от Приложение № 1);
- Почистване на повърхности (т. 10. от Приложение № 1).
Над местата, на които се извършват дейности с употреба на разтворители са изградени локални аспирационни системи.
В РИОСВ - Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2020 г. количества органични разтворители за дейност „Нанасяне на слепващи покрития“.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За климатизация на част от помещенията се експлоатира стационарно климатично оборудване - 3 бр. климатични системи, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове (R410 А). За съхранение на част от химичните вещества се ползва хладилна камера, съдържаща съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове (R404 А). Изброеното оборудване подлежи на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от доставчици от ЕС. В своята дейност дружеството употребява и съхранява ОХВС, класифицирани в различни категории на опасност.
Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което съдържа и информацията, съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ. Приложение 2 трябва да се актуализира, поради въвеждане на нови ОХВС.
Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са актуални, но една част от тях са на английски език. На три от ОХВС не се предоставят ИЛБ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в четири обособени склада с ограничен достъп, вентилирани, без връзка с канализацията, има наличен адсорбент. Съхраняват се съвместими категории на опасност. Складовете са обозначени с указателни табели, съгл. чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата.
При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е необходимо да се актуализира, поради въвеждане на нови ОХВС и да е във формат заложен, съгл. Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на ОСВ. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
3.2.3. Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021, относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
Извършена е проверка на дружеството по отношение на опасни вещества, за които са въведени забрани и ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021. Не се констатира употреба на УОЗ вещества.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВ са направени предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.