Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Магнетик Хед Текнолоджис (България)” АД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Магнетик Хед Текнолоджис (България)” АД - гр. Разлог

 

На основание Заповед № 276/10.09.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.09.2021 г. беше извършена проверка на място на обект „Предприятие за производство на магнитни глави”, находящо се в гр. Разлог, ул. “Стара планина” №1, експлоатирано от “Магнетик Хед Текнолоджис (България)” АД, гр. Разлог.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните производствени помещения:
- цех „Механичен“;
- цех „Ецване“;
- цех „Монтаж“;
- цех „ЕЕК“;
- ПКЦ.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на магнитни глави. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №57-20/29.09.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:
За отопление през зимния сезон се експлоатира котел тип „VITOPLEX 300“ с топлинна мощност 1,75 MW, изгарящ природен газ.
Спазват се изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2, относно периодичността на извършване на собствени измервания. Последните измервания са проведени през 2020 г. и са валидни за 2020 и 2021 г. и няма установени нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ) по контролираните показатели.
Котелът представлява средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр. 63/2018 г.). Дружеството е уведомено за задълженията, произтичащи от чл. 9г на ЗЧАВ, относно регистрацията на котела, като съществуваща СГИ с номинална входяща мощност по-малка или равна на 5 MW.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност:
- Организирани емисии от цех ”Ецване”с разположени общо 4 бр. ЕЦ-машини, от които работи само една. През 2020 г. са проведени СПИ на емисиите на хлороводород, като представените с доклад резултати показват спазване на НДЕ по контролирания показател газообразни неорганични съединения на хлора, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба №1/2005 г. (Дв, бр.64/2005 г.). Същите са валидни за 2020 и 2021 г.
- Организирани емисии от летливи органични съединения (ЛОС) – извършваните дейности по ”Почистване на повърхности” в цех” Монтажен” и цех ”Механичен” попадат за контрол, съгласно Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.).
Съгласно предоставената в законоустановения срок Декларация за консумация на органични разтворители през календарната 2020 г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена за дейността Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.).

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
3.2.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка.