Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„НЕОКЛАСИК” ЕООД - гр. Костинброд

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „НЕОКЛАСИК” ЕООД - гр. Костинброд

 

На основание Заповед №263/30.08.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.09.2021 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на мебели“, находящ се гр. Банско, м. „Забиница“, експлоатиран от „Неокласик“ ЕООД, гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на производствените помещения за вторична обработка на дървесина и нанасяне на покрития.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на мебели от МДФ, ПДЧ и масивна дървесина. Работният режим на обекта е едносменен при пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №19-08/16.09.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

3.1.1 Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
Към момента на проверката работят само машините за обработка на дървесина. Извършва се разкрояване, шлайфане, кантиране и сглобяване. Участъкът за нанасяне на покрития не функционира. Нанасянето на покрития върху готовите заготовки се извършва в цеха в гр. Костинброд. Към момента на проверката няма налични количества опасни химични вещества и смеси, които да се съхраняват на обекта.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За улавяне на отделящия се дървесен прах и трици машините за дървообработка са осигурени с локални пречиствателни съоръжения (ръкавни филтри).
На обекта е доставена камера за нанасяне на покрития, която все още не е монтирана. При необходимост от нанасяне на покрития заготовките се изпращат в цеха в гр. Костинброд.
Дружеството е запознато с изискването, че след монтажа на камерата и възобновяване на дейността по нанасяне на покрития на обекта, следва да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности в публичния електронен регистър на инсталациите, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При направената проверка на обекта не са констатирани несъответствия.