Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Орбел 2001“ АД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "Орбел 2001“ АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 215/28.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.08.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на фабрика за производство на обувки (саи), находяща се в с. Абланица, ул. „Васил Левски“ №1, експлоатирана от „ЛИДИ“ ЕООД, гр. Хаджидимово, считано от м. февруари 2021 г.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При проверката е извършен оглед на експлоатираните от дружеството помещения и съоръжения, а именно:
- цех „Шивален“ с обособено място за съхранение на ОХВС;
- котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №50-20/24.08.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Дружеството извършва дейност по ушиване на саи на ишлеме. Материалите се получават разкроени. Обекта се експлоатира, считано от м. февруари 2021 г. от „ЛИДИ“ ЕООД, гр. Хаджидимово.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производственото помещение се използва котел, с топлинна мощност под 500 кW, предназначен да изгаря течно гориво (нафта). Котелът не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
Извършваната от „ЛИДИ“ ЕООД дейност - ушиване на саи със спомагателно залепване попада за контрол, съгласно Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). Работното помещение е осигурено с аспирационна система, отвеждаща емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) над покривната конструкция на сградата.
Инсталацията за производство на обувки (саи), находяща се в с. Абланица, ул. „Васил Левски“ №1, е регистрирана по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) от предишния оператор „Би и Би България“ ЕООД.
Предвид настъпилата промяна в обстоятелствата - смяна на оператора на инсталацията, “ЛИДИ” ЕООД, гр. Хаджидимово, следва да представи в РИОСВ Благоевград заявление по образец с приложени към него документи, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ, както и ежегодно да представя информация за изразходваните количества органични разтворители (лепила), в срок до 31 март на всяка текуща година за предходната календарна година.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В производството се използва един вид лепило, от което са налични единствено оборотни количества. Употребяваните количества се предоставят от възложителя на поръчката на ишлеме, като за съхранението им е осигурено място с ограничен достъп. При проверката не е представен информационен лист за безопасност за употребяваното лепило, което видно от етикета на опаковката е категоризирано в категория на опасност „Запалими“.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници 

На дружеството са дадени предписания по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.