Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

“Пиринпласт“ АД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Пиринпласт“ АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 165/25.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.07.2021 г. се извърши проверка на място на Завод за производство на пластмаси, находящ се в гр. Гоце Делчев, Промишлена зона, експлоатиран от „Пиринпласт”АД.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка е извършен оглед на следните инсталации и помещения:
- Охладителни инсталации към екструдерните линии в Цех №1 и №2 за производство на пластмасови изделия;
- Инсталация за сито и флексо печат;
- Склад за готова продукция;
- Склад „Материали“;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на предприятието е производство на пластмасови изделия чрез екструзия и шприцоване (леене под налягане). По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 43-20/15.07.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1 Източници на емисии от производствена дейност – емисии от летливи органични съединения (ЛОС) от участък „флексопечат“ и участък „ситопечат“.
Извършваните на обекта дейности флексопечат и ситопечат попадат в обхвата на Прилoжение №1 (т. 8 – Печатане) от Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм.и доп.).
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2020 г. не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите (ПСКР>15 тона/год), определена за дейността, съгласно Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г., с изм. и доп.) и Наредба (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой ( ДВ., бр. 2/2011г.).
За охлаждане на екструдерите в Цех №1 и Цех №2 се експлоатират общо 8 бр. стационарни системи (2 бр. съдържащи охлаждащ агент R22 и 6 бр. с флуорсъдържащ парников газ R407 С).
При проверката се представят досиета на системите, в които са отразени необходимия брой проверки за течове. За двукръговите ситеми досиетата се водят поотделно за всеки кръг, съгласно нормативните изисквания.
Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл.12 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и чл. 40 от Наредба №1/2017 г.
В законоустановения срок в РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет, съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр.20/2017 г., с изм. и доп.).
Поради спукани изпарители и повредени компресори през 2019 г. е изведена от експлоатация 1 бр. трикръгова система с R22.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
3.2.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4.Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници 

Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.