Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Екорепласт” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Екорепласт” ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 166/25.06.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.07.2021 г. е осъществена проверка на място и по документи на обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси”, находящ се в с. Капатово, общ. Петрич и експлоатиран от „Екорепласт“ ЕООД гр. София.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО- ДВ, бр. бр.53/2012 г. с посл. изм. и доп.),

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извъшена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Поточна линия за рециклиране на отпадъчни пластмаси;
- Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
- Площадка за прием и съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с рециклиране на сортирани отпадъци и производство на опаковки от полипропилен, полиетилен и др. Работният режим на обекта е непрекъснат. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 36-11/07.07.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води”
Производственият обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-970/07.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За ползване на воден обект – река Мелнишка за заустване на отпадъчни води, формирани от площадката за разтоварване и временно съхранение на отпадъци и от производственото хале, в което е разположена инсталацията за рециклиране на пластмасовия отпадък, дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „Западнобеломорски район“ Разрешително № 43120070/2017 г.
В законоустановения срок в РИОСВ - Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2020 година, изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал. 1, т.12 от Закона за водите. Дружеството изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е два пъти годишно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград. Резултатите от изпитване за първо полугодие на 2021 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол, заложени в цитираното разрешително. Води се дневник на отчетените количества заустени отпадни води.
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ-Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
На обекта се извършва оползотворяване на пластмасови отпадъци приемани, както от територията на страната, така и от страни-членки на Европейския съюз. Дейността се извършва при наличието на регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и при прилагането на Регламент (ЕО) 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.
Дружеството има утвърдени работни листове за отпадъците, които се образуват от производствената му дейност.
За отделните видове отпадъци са обособени отделни места за съхраняване, които са обозначени с кодовете на съответните отпадъци. За опасните отпадъци се ползват закрити помещения с ограничен достъп.
На обекта се води отчетност за отпадъците, включително чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО).
За пусканата на пазара на територията на страната опакована продукция, „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. Задължението се изпълнява чрез колективна система. Представено е удостоверение за членство в организация.
Образуваните отпадъци са предавани за последващо третиране въз основа на писмени договори.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.