Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Мебели дизайн импорт експорт” ООД, -с. Склаве, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Мебели дизайн импорт експорт” ООД, -с. Склаве, общ. Сандански

 

На основание заповед №119/12.05.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.05.2021 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на маси и столове“, находящ се в с. Склаве, общ. Сандански, Индустриална зона, експлоатиран от „Мебели дизайн импорт експорт” ООД, с. Склаве.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех №1 за разкрояване и обработка на детайли;
- цех №2 за нанасяне на покрития, монтаж и опаковка;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на маси и столове. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №24-06/27.05.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове дружеството експлоатира 4 бр. котли, които са с топлинна мощност под 500 кW, и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дървесни отпадъци от производствената дейност), за което дружеството притежава регистрационен документ, издаден от Директора на РИОСВ – Благоевград, по реда на Закона за управление на отпадъците.
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Нанасянето на покритията се извършва в две лакозаливни, съоръжени с водни завеси. В едната се нанася байц на водна основа на плотове за маси, а в другата – лакове, съдържащи органични разтворители. Всяка лакозаливна е със самостоятелно изпускащо устройство. Ползва се и вана за байцване. През 2020 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от лакозаливната инсталация. Резултатите от измерванията показват спазване на нормата за допустими емисии, по показател органични вещества, определени като общ органичен въглерод, регламентиран в чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. СПИ са валидни за 2020 г. и 2021 г. В процес на изграждане е нова камера за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, като покритията ще се нанасят посредством робот.
В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2020 г. количества органични разтворители. При проверката се установи, че декларацията съдържа неверни данни – химичните вещества и смеси в декларацията не отговарят на наличните в склада и на описаните в оценката за безопасно съхранение на ОХВС. С вх. №1938/02.06.2021 г. в РИОСВ – Благоевград е представена коригирана декларация.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
През последните две години в производството са въведени машини с цифрово програмно управление за вторична обработка на детайли за столове и маси. Машините за разкрой и обработка на детайлите в цех №1 са обхванати от аспирационна система, като уловените дървесен прах и трици постъпват в два броя бункери с вместимост по 25 м3. Бункерите са с вибрационно изтръскване и са съоръжени с филтри. Не са установени замърсявания с трици и дървесен прах.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от Р Гърция.
Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което съдържа и информацията, съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент (EC) 2015/830.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад с ограничен достъп, вентилиран, без връзка с канализацията, има наличен адсорбент. Съхраняват се съвместими категории на опасност. Складът е означен с указателна табела, съгл. чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата.
При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е необходимо да се актуализира, съгл. Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на ОСВ. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
3.2.3. Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021, относно устойчивите органични замърсители
Извършена е проверка на дружеството по отношение на опасни вещества, за които са въведени забрани и ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021. Дружеството не употребява вещества от Приложение I,II и III на Регламента. Не се констатира употреба на вещества, включени в Приложение ХIV на REACH.
Веществата, включени в Приложение ХVII на REACH се използват при спазване на условията на ограничение, посочени като вписване с №48.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено едно предписание по ЗЗВВХВС със срок на изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.