Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„КИ-ВИ-КО” ЕООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за резултати от извършена проверка на  „КИ-ВИ-КО” ЕООД - гр. Банско

 

На основание заповед №99/26.04.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.05.2021 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Дърводелски цех“, находящ се в гр. Банско, Северна промишлена зона, експлоатиран от „КИ-ВИ-КО“ ЕООД.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
- производствено хале за първична обработка на дървесина;
- производствено хале за производство на пелети.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- първична обработка на широколистна дървесина и производство на пелети. Проверката е извършена на място и по документи. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. Обектът се проверява за първи път по екологичното законодателство. При проверката се представя Удостоверение №115/12.12.2007 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на съществуващ цех за дървопреработка“, издадено от Гл. архитект на община Банско. С РИОСВ- Благоевград е съгласуван проект на ПУП-ПРЗ, с който УПИ V и УПИ VІ, кв. 208 по плана на гр. Банско се разделят на четири новообразувани УПИ. При проверката е съставен Констативен протокол №21-06/18.05.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
В производствено хале за първична обработка на дървесина се изработват детайли за палета и детайли за столове, които се продават на фирми, произвеждащи столове. Към машините за първична обработка на дървесина няма изградена аспирационна система, улавяща отпадъчните трици и дървесен прах. Само към гатер- банцига е монтирана локална аспирация. Отоплението на халето се осъществява с 4 бр. печки, в които се изгарят дървесни отпадъци.
В хода на проверката е установено, че в производствено хале е монтирана инсталация за производство на пелети. Инсталацията е с 4 бр. циклонни сушилни. За инсталацията не се представя техническа документация. Не е проведена процедура в РИОСВ- Благоевград и не се представя документ за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ. На дружеството е дадено предписание инсталацията за производство на пелети да не извършва производствена дейност до провеждане и приключване на процедурата в РИОСВ – Благоевград за необходимостта от ОВОС и въвеждането й в експлоатация.
Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол чрез измервания, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
От производствената дейност отпадат трици, дървесен прах и дървесни изрезки. За генерираните от дейността отпадъци не е проведена процедура по чл. 4, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) в МОСВ или процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) в РИОСВ- Благоевград. Отпадъците се съхраняват в дворното пространство. На обекта се извършва оползотворяване на отпадъците от дейността- за отопление на производственото хале (в 4 бр. печки) и в котел към пелетизираща инсталация. Не се извършва предаване на отпадъци на външни фирми или физически лица. Дейността по оползотворяване на отпадъци се извършва без наличие на документ, издаден по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО и ЗООС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.