Съдържание

Посетители

В момента има 565  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за резултати от извършена проверка на обект: „Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 102/24.04.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 13.05.2021 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница“, находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от “Екоинженеринг - РМ” ЕООД гр. София.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води;
- пречиствателна станция за дрениращи и замърсени от хвостохранилището води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води, включително и пречистване на дрениращи и замърсени води от ликивидирани уранодобивни обекти. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, седем часов работен ден, като ПСОВ работи на непрекъснат режим. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 25-11/13.05.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

На основание Заповед № РД-970/07.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, ПСОВ „Елешница“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти, включени в Геоинформационната система за управление на водите и докладване (ГИСУВД). Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на пречистения смесен поток дрениращи и замърсени от хвостохранилището води има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008 г., чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-104/11.07.2013 г. на директора на БД ЗБР - Благоевград. В РИОСВ - Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2020 година на основание чл.48, ал. 1, т.12 от Закона за водите. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е ежемесечно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол заложени в цитираното разрешително, с изключение на минимални отклонения по показател Активна реакция.
По време на проверка е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере, ляв приток на р. Места.

3.2. Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, а именно: производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
На обекта е налична Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.