Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Еуроенерджи” ООД - с. Катунци, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за резултати от извършена проверка на обект: „Еуроенерджи” ООД - с. Катунци, общ. Сандански

На основание заповед №96/22.04.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.05.2021 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на камини и отоплителни уреди“ и внос на оборудване, предварително заредено с флуорсъдържащи парникови газове, находящ се в с. Катунци, общ. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ №6, експлоатиран от „Еуроенерджи“ ООД.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
- производствено хале за асемблиране (сглобяване) на битови котли на твърдо гориво (пелети) и течно гориво (нафта), в което се извършва и заваряване;
- производствено хале за асемблиране на слънчеви колектори;
- производствено хале за металообработка;
- склад за готова продукция, в който се съхранява и оборудването заредено с флуорсъдържащи парникови газове;
- склад за съхранение на получени готови детайли и бойлери;
- складове и места за съхранение на образуваните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на камини и отоплителни уреди и внос на оборудване, предварително заредено с флуорсъдържащи парникови газове. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №20-06/05.05.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. На обекта се извършва сглобяване на битови котли и слънчеви колектори, като детайлите и частите за тях се получават готови (от Р Гърция). В халето за асемблиране на битови котли на твърдо гориво (пелети) и течно гориво (нафта) са обособени три места за заваряване, като над всяко едно е изградена локална аспирация (монтирани са чадъри). За отопление на халетата през зимния сезон се ползват инфрачервени лампи.
3.1.2.Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006
„Еуроенерджи“ ООД е регистриран в F-газ портала на Европейската комисия, като вносител на оборудване, предварително заредено с флуорсъдържащи парникови газове, за което притежава квота. През 2020 г., както и до края на м. април 2021 г. не е извършван внос. Последният внос от Китай е през 2019 г. на 260 бр. инверторни климатици „Ecodoro“, заредени с ФПГ R32 (общо 110.2 тона СО2 еквивалент).
В срок до 31.03.2021 г. дружеството е представило доклад с нулево количество по чл. 19 от Регламент (ЕС) №517/2014 в F-газ портала на ЕК. При проверката се представя разпечатка от докладването.
Наличните количества климатични системи, които са внесени през 2018 г. и 2019 г. се съхраняват в склада за готова продукция (около 428 броя).

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) за отпадъците, които образува от производствената си дейност. Отпадъците се съхраняват на определени за това места и складове, означени със съответния код на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в метални шкафове с ограничен достъп. На обекта се води отчетност за отпадъците, включително чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Годишните отчети за отпадъците за 2020 г. са изпратени в ИАОС- София на хартиен носител. Не се представя заповед за отговорно лице за управление на опасните отпадъци.
Образуваните отпадъци са предавани за последващо третиране въз основа на писмени договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД–351-0/25.05.2015 г., издаден от Директора на РИОСВ – Благоевград за транспортиране на отпадъци. В тази връзка се представя отчетна книга по Приложение №2 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), която се води редовно.
„Еуроенерджи“ ООД е задължено лица по чл. 59, ал. 1 от ЗУО и участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ“ АД.
Дружеството въвежда на територията на Р България електрическо и електронно оборудване (бойлери и климатици), за което се дължи продуктова такса, съгл. Наредбата за за определяне на реда и размера на продуктова такса (ДВ 30/2016 г., с изм и доп.). За пуснатото ЕЕО до момента не е начислявана и внасяна продуктова такса. Не се представят документи, удостоверяващи заплащането към ПУДООС или организация по оползотворяване.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.