Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Робифирпласт“ ООД - гр. Кочериново

 Д О К Л А Д

 

за резултати от извършена проверка на обект: „Робифирпласт“ ООД - гр. Кочериново

На основание Заповед № 98/26.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.05.2021 г. се извърши проверка на място на производствена площадка на „Робифирпласт” ООД, находяща се в гр. Кочериново, УПИ VI-1388 и УПИ XXVIII-1385, Бивш стопански двор.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка е извършен оглед на следните инсталации и помещения:
- Цех за производство на полиетиленово фолио;
- Инсталация за флексопечат, разположена в отделно обособено помещение;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на полиетиленови фолия, торби и опаковки. Работният режим на обекта е непрекъснат. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 28-20/11.05.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За производство на полиетиленово фолио на обекта, са инсталирани общо 5 броя екструдери, за охлаждането на които не се използва оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове; и 5 броя машини за конфекциониране на опаковки.
Помещението за производство на полиетиленово фолио е снабдено с общообменна вентилация.
Дружеството извършва при наличие на поръчки и дейност по нанасяне на флексопечат върху полиетиленово фолио, която попада за контрол, съгласно т. 8.1 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Инсталацията за флексопечат е регистрирана, съгласно изискванията на чл. 30л от ЗЧАВ. За употребяваните мастила и разредители на основата на органични разтворители, дружеството представя ежегодно в РИОСВ – Благоевград декларация, съгласно чл. 20, ал. 8 от горецитираната наредба.
Съгласно представената, в РИОСВ – Благоевград в законоустановения срок, Декларация за консумацията на органични разтворители, през календарната 2020 г. не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите ( ПСКР > 15 t/g ) за извършваната дейност, регламентирана в Таблица 1 на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата“ на химикали.
Фирмата не извършва внос/износ на ОХВС. Химикалите и суровините се доставят от доставчици/дистрибутори от България.
На обекта се поддържа досие по чл. 36 от REACH, съдържащо актуални информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830. Представено е Приложение № 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ с попълнена таблица 2. Не са представят таблици 3 и 4 от същото Приложение 2. Дружеството използва вещества в смеси и смеси, попадащи в Приложение ХVІІ на Регламента. Спазват се условията за ограничение.

3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Извършена е проверка на склада за съхранение на ОХВС.
Складът е самостоятелно обособено помещение с ограничен достъп, отговарящ на изискванията на чл. 6 от Наредбата.
Със Заповед са упълномощени лица, отговорни за съхранението на ОХВС и имащи право на достъп до склада.
Към момента на проверката е предоставена документация по чл. 4, т. 8-12 от Наредбата и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формат към Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на ОСВ. Същата следва да бъде актуализирана, съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ

3.2.3. Контрол по изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
При направената проверка по отношение на опасни вещества, за които са въведени забрани и ограничаване, съгласно цитирания Регламент не е установено наличие и употреба на УОЗ вещества на обекта.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.3.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)

3.3.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи и в случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.