Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект: „Механичен, термичен и галваничен цех“ земл. на с. Покровник, община Благоевград,

експлоатиран от “ 26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 77/09.04.2021 г. на директора на РИОСВ -Благоевград, на 22.04.2021 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Механичен, термичен и галваничен цех“ землище на с. Покровник, община Благоевград, експлоатиран от “ 26 май“ ЕООД гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр.10/2000г. с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ – ДВ, бр.45/1996г. с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- механичен цех;
- галваничен цех оборудван с автоматична линия за нанасяне на покритие никел –хром и линия за поцинковане;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- ЛПСОВ и пункт за мониторинг=

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с повърхностна обработка на метални изделия и нанасяне на галванични покрития върху тях. Галваничният цех е оборудван с локална пречиствателна станция за отпадъчни води. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 23-11/22.04.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Производственият обект „Механичен, термичен и галваничен цех“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-970/07.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на производствените отпадъчни води, които се генерират от дейността на обекта, дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120057/08.08.2012 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-81/09.07.2018 г. След пречистване в локална пречиствателна станция отпадъчните води се заустват в река Струма.
В законоустановения срок в РИОСВ - Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2020 година, изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал. 1, т.12 от Закона за водите. Дружеството изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е два пъти годишно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол заложени в цитираното разрешително.
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ-Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”.
Източници на емисии от производствената дейност на обекта са аспирационни системи:
• след барабанна линия за поцинковане,
• към подвескова линия за поцинковане;
• към скрубер след линия за нанасяне на покритие никел – хром;
• към ПСОВ.
Спазва се периодичността на провеждане на собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани от неподвижни източници, съгласно изискванията на чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г. (един път на две календарни години). Последните СПИ са проведени през 2019 г. и са валидни за календарните 2019 и 2020 години. Протоколите от изпитване не са представени в РИОСВ Благоевград с доклад по реда на чл.39 от Наредба № 6. Същите се предоставят към момента на проверката. Резултатите от измерванията по контролираните показатели за всеки един от източниците показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба № 1/2005 г.
Инсталирания на обекта котел за отопление не се използва.

3.3.Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”.
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата“ на химикали.
Фирмата не извършва внос/износ на ОХВС. Химикалите се доставят от доставчици/дистрибутори от България.
На обекта се поддържа досие по чл. 36 от REACH, съдържащо актуални информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830. Представено е Приложение № 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ с попълнени Таблици 2,3 и 4. Дружеството използва вещества в смеси и смеси, попадащи в Приложение ХVІІ на Регламента. Спазват се условията за ограничение.
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Дружеството съхранява ОХВС в два обособени склада. Складовите помещения са идентифицирани, с ограничен достъп, без изход към канализация, налични са сорбенти. Към момента на проверката е предоставена документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формат към Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на ОСВ. Същата следва да бъде актуализирана, съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ.
3.3.3. Контрол по изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
При направената проверка по отношение на опасни вещества, за които са въведени забрани и ограничаване, съгласно цитирания Регламент не е установено наличие и употреба на УОЗ вещества на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС е направено предписание и поставен срок за неговото изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.