Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Струматекс“ АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Струматекс“ АД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 51/22.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.04.2021г. беше извършена проверка на място на обект „Фабрика за производство на платове“, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 60.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех “багрилно – апретурен”;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- парово стопанство

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на платове. При наличие на поръчки, едносменен - 8 часа дневно, петдневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол №07-08/01.04.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска

Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. Налични са актуални информационни листове за безопасност от доставчиците и на тяхна база е изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира, поради промяна на местата за съхранение на ОХВС и същата е във формат съгласно Заповед № РД-288/2012. Производствената дейност значително е намаляла и ОХВС се получават в ограничени количества.
Съхранението на веществата/смесите е съгласно изискванията на ИЛБ. Спазени са изискванията за складовите помещения, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г., с посл. изм. и доп.).
Документацията по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/2018 г. на Министъра на ОСВ е налична в обособено досие по чл. 36 от REACH.
Налична е актуална документацията по чл. 4 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г, с посл. изм. и доп.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За технологични нужди за багрилно- апретурен цех дружеството експлоатира котел, изгарящ природен газ, с топлинна мощност 6 МW. Котелът се ползва при наличие на поръчки за багрене на платове. Води се дневник, в който се отразяват работните часове на котела.
Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г. с посл. изм. и доп.) за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Последни СПИ са проведени през 2020 г. и са валидни за 2020 г. и 2021 г. Резултатите от тях са представени в РИОСВ-Благоевград с доклад, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г., и показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели.
Котелът е средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.). Съгл. чл. 9г от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като се подаде заявление по образец в РИОСВ- Благоевград. Съгласно параграф 36 от ДР на ЗЧАВ, котелът е съществуваща СГИ. Операторът на СГИ с топлинна мощност равна или по- голяма от 5 МW има задължение да направи регистрация в регистъра, в срок до 31.12.2024 г.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл. изм. и доп.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи и в случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.