Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Газ Трейдинг 2002” ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Газ Трейдинг 2002” ЕООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №44/05.03.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.03.2021 г. се извърши проверка на място на „Оранжериен комплекс“, находящ се в гр. Петрич, ж.к. „Оранжерии- Шосето за София“, експлоатиран от „Газ Трейдинг 2002” ЕООД, с. Скрът, м- ст „Калник“, общ. Петрич.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на експлоатираните от дружеството въз основа на договор за наем три котелни централи (КЦ №2, №3 и №8) и два оранжерийни блока (№5 и №6). Оранжерийните блокове са с площ по 29.896 дка и са изградени със стоманени профили и стъкло.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- топлопроизводство за отопление на оранжерии с трайна конструкция (стоманено- стъклени) и отглеждане на зеленчуци (домати и краставици). Котелните централи имат сезонен режим на работа- по време на отоплителния сезон, в зависимост от необходимостта от топлоподаване. Зеленчуците се отглеждат по хидропонна технология. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №14-06/30.03.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

„Газ Трейдинг 2002” ЕООД експлоатира три котелни централи (КЦ №2, №3 и №8). Във всяка котелна централа са инсталирани по 4 бр. котли – по 3 бр. водогрейни котли тип „Bruna“, с топлинна мощност по 3,5 МW всеки, предназначени да изгарят природен газ и по 1 бр. водогреен котел, преустроен с предкамера за изгаряне твърдо гориво (слънчогледови пелети) с шнеково подаване на горивото. През отоплителен сезон 2020 г.– 2021 г. е ползван само котелът на твърдо гориво в КЦ №3, който захранва с топлоносител два оранжерийни блока (№5 и №6), които са засадени с домати и краставици. Всяка котелна централа има по две изпускащи устройства (комини) с височина по 12 м и диаметър 300 мм, без пречиствателни съоръжения.
В РИОСВ- Благоевград е представен доклад за проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел №1 в КЦ №3, съгласно чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г. с изм. и доп.). Води се дневник, в който се отразяват работните часове на котела. СПИ са валидни за 2021 г. и 2022 г.
Котлите са средни горивни инсталации (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
Съгл. чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като се подаде заявление по образец в РИОСВ- Благоевград. Съгл. & 36 от преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ, котлите са „съществуващи средни горивни инсталации“. Операторът на съществуващи СГИ с номинална входяща топлинна мощност, по- малка или равна на 5 МW, има задължение да ги регистрира в регистъра в срок до 31.12.2029 г.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяват се опасни химични вещества и смеси (торове, азотна киселина, препарати за растителна защита), в количества необходими за деня. Необходимите количества се доставят от „БК и РЗ Оранжерии- Петрич“ ЕООД, чиито складове са разположени на територията на оранжерийния комплекс.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са поставени предписания на дружеството. По направление „Опасни химични вещества и смеси” са дадени предписания на „БК и РЗ Оранжерии- Петрич“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.