Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„А.Н.Н.2“ ООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „А.Н.Н.2“ ООД, гр. София
Обект: Складова база за съгранение и търговия с бои, лепила и продукти за нанасяне на покрития върху дърво - гр. Банско

 

На основание Заповед № 34/23.02.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.03.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на Складова база за съхранение на бои, лепила и продукти за нанасяне на покрития върху дърво, находяща се в гр. Банско, ул. „Патриарх Евтимий“ №1, стопанисвана от „А.Н.Н.2“ ООД, гр. София.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на обекта е съхранение на бои, лакове и материали за нанасяне на покрития върху дърво и последваща дистрибуция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №12-20/16.03.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Съхраняваните продуктите, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с посл. изм. и доп.) са етикетирани, съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл. 5. На етикетите са обозначени съответната категория и подкатегория на продукта и максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 3 от Наредбата.
С Вх. № 729/22.02.2021 г. в РИОСВ Благоевград е представена информация за пуснатите на пазара продукти през календарна 2020 година.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ в частност дистрибутор на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
Дружеството не извършва внос или износ на ОХВС. Няма промяна в основния доставчик на ОХВС, който е в рамките на ЕС.
Налична е документация съдържаща информация за доставчика, ролята му във веригата на доставки, списък на употребяваните вещества и смеси, класифицирани в съответствие с дял ІІ от Регламент 1272/2008(CLP), актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение ІІ от REACН.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Дружеството изпълнява изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.).
Предоставя се информация по чл. 4 (т.7-т.11) от Наредбата, но Заповедта за отговорните лица за съхранение на ОХВС е необходимо да се актуализира, поради промяна в персонала. Представя се оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно чл. 9 от Наредбата от месец април 2019 г., която включва всички съхранявани на площадката вещества и смеси.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС)2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
Проверените ИЛБ, удостоверяват липсата на вещества проявяващи свойства на УОЗ и вписани в Приложение I на Регламента

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) с поставен срок за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.