Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Агрини” ЕООД - земл. на с. Склаве

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Агрини” ЕООД - земл. на с. Склаве, м- ст „Студената вода“, общ. Сандански

 

На основание заповед №37/26.02.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.03.2021 г. се извърши проверка на място на „Оранжериен комплекс“, находящ се в земл. на с. Склаве, местност „Студената вода“, общ. Сандански, експлоатиран от „Агрини“ ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделни компоненти на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-54-ПР/26.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в имот №027001 с площ 8.012 дка в местността „Студената вода“, землище на с. Склаве, общ. Сандански, обл. Благоевград“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС

1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела. Преди провеждане на измерванията да бъде съгласувана пробовземна точка с РИОСВ- Благоевград.
2. Да се спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела- 1 път в рамките на две последователни календарни години.

2.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Проверката е на основание на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 445/1996 г., с изм. и доп.) и Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.)

2.3. Направление „Опасни химични вещества“
Проверката е на основание на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- отглеждане на зеленчуци (домати и краставици) по хидропонна технология в оранжериен блок с площ 5.222 дка. Оранжерията работи целогодишно. Проверката е извършена на място и по документи. Проведената процедура в РИОСВ- Благоевград, за която е издадено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-54-ПР/26.10.2015 г., е с възложител „Тренев груп“ ООД. С писмо вх. №3279/08.09.2016 г. е уведомена РИОСВ- Благоевград за промяна на възложителя- „Агрини“ ЕООД. При проверката е съставен Констативен протокол №11-06/10.03.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване необходимостта от ОВОС №БД-54-ПР/26.10.2015 г.

Условие 1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела. Преди провеждане на измерванията да бъде съгласувана пробовземна точка с РИОСВ- Благоевград
При проверката се установи, че в оранжерийният комплекс са инсталирани два броя водогрейни котли марка „Гропалис“, модел GRT 700 с топлинна мощност по 700 кW всеки. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини) и са предназначени да изгарят твърдо гориво (дървесни пелети). Съгл. чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗЧАВ, преди разрешаване ползването на строежа, инвеститорът има задължение да представи пред приемателната комисия протоколи за измерени емисии. Чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗЧАВ в конкретния случай е неприложим, тъй като не се касае за издаване на разрешение за ползване на строеж. Съгласно ЗУТ строежът е V категория и от Гл. архитект на община Сандански е издадено Удостоверение №6/01.02.2021 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Оранжериен комплекс“, находящ се в ПИ с идентификатор 66785.27.1, м- ст „Студената вода“, с. Склаве, общ. Сандански.
Съгл. чл. 31, ал. 3 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), собственикът на обекта има задължение да извърши собствени периодични измервания (СПИ) след достигане на устойчив режим на експлоатация- не по- късно от 12 месеца след въвеждане на обекта в експлоатация.
С писмо на РИОСВ- Благоевград (изх. №969(1)/12.03.2021 г.) са утвърдени две точки за вземане на проби. РИОСВ- Благоевград е уведомена писмено, относно проведени собствени периодични измервания.
Условие 2. Да се спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела- 1 път в рамките на две последователни календарни години.
Условието е неприложимо към момента.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на оранжерията от 07.02.2021 г. се ползва водогреен котел №1 марка „Гропалис“, модел GRT 700 с топлинна мощност 700 кW. Води се дневник с работните часове на котела.
С вх. №1167/24.03.2021 г. в РИОСВ- Благоевград е представен доклад с приложени към него протоколи от изпитване от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Съгласно представените протоколи от изпитване няма нарушени норми за допустими емисии, съгл. чл. 21, Приложение №7 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). СПИ са валидни за 2021 г. и 2022 г.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяват се водоразтворими торове. Същите се закупуват от лицензирани земеделски аптеки, в малки количества- разтварят се и се подават към растенията чрез система за капково напояване. Хранителните разтвори се приготвят от специализирано лице (агроном). Към момента на проверката не е установено съхранение на ОХВС. Няма обособен склад за съхранение на ОХВС, тъй като не се налага съхранение ОХВС.
Препарати за растителна защита не се съхраняват на обекта- купуват се при необходимост от земеделски аптеки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Няма поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.