Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„КАЛЪР БОКС“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „КАЛЪР БОКС“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №20/12.02.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.02.2021 г. е извършена проверка на място на цех за производство на пелети, експлоатирана от „Калър бокс“ ЕООД, находяща се в гр. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на цех за производство на пелети, включващ:
- пелетираща инсталация;
- складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на пелети. Дружеството работи на двусменен режим, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №04-24/17.02.2021 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор” Отпадъци”

За генерираният от дейността на обекта отпадък, дружеството притежава утвърден работен лист за класификация на отпадъци. Отпадъците се съхраняват в определен за целта склад.
За производството на пелети от отпадъци с кодове 03 01 05 и 19 12 07, дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-533-0 от 31.10.2019 г., издаден от РИОСВ-Благоевград за дейности с кодове R 12 и R 13. Произведените пелети се реализират в Р Гърция.
Отчетната книга за отпадъците се води съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. (ДВ бр. 51/2014 г.). Съгласно отчетността, дружеството не е получавало отпадъци за производствената си дейност от 28.11.2019 г. Производството на пелети се извършва основно от дървесен чипс. Такъв се ползва и за изгаряне в котела към пелетиращата инсталация.
При проверката не се представят годишните отчети за отпадъците за календарната 2019 г.
Дружеството приема за третиране отпадъци, предмет на трансграничен превоз на отпадъци, по Регламент 1013/2006.
Не се констатира замърсяване с отпадъци на площадката на обекта и извън територията му.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

Във връзка с проведени контролни измервания на емисии в атмосферния въздух, на дружеството е наложена текуща месечна санкция с наказателно постановление на директора на РИОСВ-Благоевград. Санкцията е за замърсяване на околната среда (атмосферния въздух) над допустимите норми по показател прахообразни вещества, от изпускащи устройства К1 и К2 – от барабанна ротационна сушилня с директен контакт и след чукова мелница за смилане на изсушения чипс. РИОСВ-Благоевград е уведомена за поставено допълнително пречиствателно съоръжение. В момента в котела се изгаря чипс.
При проверката се установи:
1. Изграден е нов въздуховод след барабанната сушилня с директен контакт, който отвежда емисиите в циклон, преди изпускането им в атмосферния въздух. Отделената прах постъпва в бункер.
2. С направените промени е направена и промяна на точката за вземане на проби, която не е съгласувана с РИОСВ-Благоевград.
3. До местоположението на новата точка за вземане на проби не е осигурен достъп за провеждане на контролни/собствени измервания.
4. При проверката се установи, че по новоизградения въздуховод има пропуски.
5. Не са провеждани контролни/собствени измервания след монтирането на допълнителното пречиствателно съоръжение (циклон).
„Калър бокс“ ЕООД е включен в графика за 2021 г., за провеждане на контролни измервания за емисии в атмосферния въздух.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 102/2012 г., изм. и доп.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.