Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„ХКС” ЕООД - с. Кърналово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ХКС” ЕООД - с. Кърналово, общ. Петрич

 

На основание заповед №24/17.02.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.11.2020 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на облекло“, находящ се в с. Кърналово, общ. Петрич, местност „Германско летище“ №1, експлоатиран от „ХКС“ ЕООД.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- производствено хале, в което се извършва машинно разкрояване, съхранение на материали и почистване на петна;
- производствено хале, в което се извършва ушиване на облеклата;
- стационарно климатично оборудване;
- места за съхранение на образуваните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- - машинно разкрояване на текстил и ушиване на облекла. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №6-06/25.02.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).
За отопление/охлаждане на производственото хале се ползва стационарно климатично оборудване- 11 бр. климатични системи, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове (R410 А и R407 С) и 9 бр. климатични системи съдържащи над 3 кг контролирани вещества- R22. Изброеното оборудване подлежи на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009. При проверката се представят досиета на всички инсталации, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове. В представените досиета на системите, съдържащи R22 не са отразени течове в периода 01.01.2015 г.- 31.12.2020 г. и към момента не са предприети действия за извеждането му от системите. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.
3.1.2. За почистване на петна от ушитите дрехи са обособени 4 бр. места за почистване, съоръжени с необходимата аспирация. Почистването се извършва с препарати в спрей флакони, които не подлежат на контрол, съгл. Наредба №7/2003 г. (ДВ бр. 96/2003 г.).

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). При проверката се представят 4 бр. отчетни книги по Приложение №1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същите се водят редовно. Представят се екземпляри от годишни отчети за отпадъците за 2019 г., които са представени в ИАОС-София в законоустановения срок. Информацията в тях съответства на записите в отчетните книги. Годишните отчети за 2020 г. са в процесна изготвяне.
През 2020 г. са предавани отпадъци въз основа на писмени договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). Представят се складови разписки, удостоверяващи предаването им. За предадените опасни отпадъци са оформени идентификационни документи.
Местата за съхранение на отпадъците са означени със съответния код на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в метален шкаф с ограничен достъп.
„ХКС“ ЕООД е задължено лица по чл. 59, ал. 1 от ЗУО и участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ“ АД.
Дружеството не извършва дейности по транспортиране на отпадъци, както и по Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са поставени предписания на дружеството.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.