Съдържание

Посетители

В момента има 563  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

от извършена проверка на „Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 135/29.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.06.2020 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Химтех - 2003“ ООД , находяща се в гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- производствено помещение, в което се извършват дейностите по “производство на антифриз”, “производство на течност за чистачки” и ”производство на каучукови изделия“;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 28-20/25.06.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е производство и търговия на антифриз, зимна течност за чистачки и каучукови плочи. Обектът работи при наличие на поръчки.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Инсталацията за производство на технически каучукови изделия е регистрирана в публичния електронен регистър, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух ( ДВ, бр. 45/ 1996 г., с изм. и доп.), под рег. № BLG00052.
В законоустановения срок в РИОСВ- Благоевград е представена Декларация за консумацията и количеството вложени органични разтворители през календарната 2019 г., според която не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР ≥ 15 т/год.), регламентирана в Таблица 1 към Приложение № 2 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).

3.2. Направление „Управление на отпадъците“
Дружеството притежава разрешение дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-294-0 от 22.05.2018 г., издадено от РИОСВ-Благоевград, а именно: отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества. Транспортирането до площадката на горецитирания отпадък с код 160508*, дружеството извършва със собствен транспорт, за което притежава и регистрационен документ № 01-РД-477-0/12.03.2018 г., издаден от РИОСВ-Благоевград.
За отпадъците, генерирани от дейността на дружеството са заверени работни листове с кодове 070299, 150102, 150110* и 200121*. Обособени са места и съдове за разделното им събиране, обозначени с код и наименование на съответния отпадък.
Представените отчетни книги по Приложение №4 и Приложение №2 се водят, съгласно нормативните изисквания.
Представят се екземпляри на годишни отчети за 2019 г., изпратени в ИАОС в законовия срок, видно от ИД.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. Представят се месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковани стоки. Лицензионното възнаграждение към организацията се заплаща редовно.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси, формулатор на смеси и производител на изделие.
Налично е досие, което отговаря на изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и чл. 49 от Регламент №1272/2008 CLP и съдържа информация, съгласно Приложение 2 на Заповед № РД 268/11.05.2018г. на министъра на ОСВ.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Доставките на ОХВС се извършват от доставчици от ЕС.
Представените ИЛБ на употребяваните ОХВС отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830.
Като формулатор, дружеството е изготвило ИЛБ за продуктите, които пуска на пазара. Същите са в съответствие с изискванията на чл. 31 от REACH.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/589 за изменение на Приложение XVII към Регламент REACH, при формулирането на течност за чистачки, дружеството изцяло е заменило метанола с етанол.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството изпълнява изискванията на чл. 6 от Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки в специално обособен склад с осигурена вентилация и ограничен достъп. Не се наблюдават разливи.
Има актуална документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формата на Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.