Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Магнетик Хед Текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Магнетик Хед Текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

 

На основание Заповед № 387/30.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.10.2019 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Магнетик Хед Текнолоджис (България)” АД, гр. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).
Проверката се извърши с участието на експерт от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП, утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните производствени дейности:
- цех „Механичен“;
- цех „Ецване“;
- цех „Монтаж-1“;
- цех „Бекер“;
- ПКЦ;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на магнитни глави. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №29-08/29.10.2019 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор “Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.1.1 Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH.
Налични са информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, получени от доставчиците.
3.1.2 Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
ОХВС се съхраняват съгласно изискванията на ИЛБ. Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени помещения, осветени, вентилирани, няма връзка с канализацията и е с ограничен достъп, налични са адсорбенти и пожарогасител.. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи към момента на проверката.
Представя се документацията по чл. 9 и чл. 4 от Наредбата.
3.1.3 Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
Предоставена е документация от производители за спазване на изискванията на Регламента.
По време на съвместната проверка се попълниха чек-листове (Приложение 4.1 и Приложение 4.3), съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП. Неотменна част от констативния протокол е протокол от извършена проверка на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Благоевград.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Източници на емисии от горивни процеси:
Дружеството експлоатира котел тип „VITOPLEX 300“ с топлинна мощност 1.7 MW, изгарящ газово гориво. Котелът се използва за отопление.
Спазват се изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2, относно периодичност на извършване на собствени измервания. Последните измервания са проведени през 2018 г. и са валидни за 2018 и 2019 г.; няма нарушени НДЕ.
Котелът е средна горивна инсталация по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр. 63/2018 г.)
Съгласно чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, чрез подаване на заявление по образец в РИОСВ-Благоевград.
Съгласно параграф 26 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ, операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност по-малка или равна на 5 MW е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ в срок до 01.01.2029г.
3.2.2. Организирани източници от производствена дейност:
- Организирани емисии от цех ”Ецване”- извършва се химично рязане на метали, термообработка на метали, нанасяне на фоторезист, експониране, проявяване, ецване.
Разположени са 4 бр. ЕЦ-машини, които използват ферихлорид. Емисиите се изпускат посредством 2 бр. изпускащи устройства (три ЕЦ- машини са с общ въздуховод и една е със самостоятелен). Последните СПИ на емисиите на хлороводород (съгл. чл. 13, ал. 1 от Наредба №1/2005 г.) са извършени през 2018 г. и са валидни за 2018 и 2019 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ).
- Организирани емисии от цех” Монтажен” и цех ”Механичен” - емисии от ЛОС при дейности ”Почистване на повърхности”, съгл. Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.). Съгласно предоставената Декларация за консумация на органични разтворители, на основание чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003г., за 2018 г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена за дейността.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка.