Съдържание

Посетители

В момента има 371  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Химтех- 2003” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Химтех- 2003” ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №214/03.06.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.06.2019 г. се извърши проверка на място на обект: „Цех за производство на антифриз, течност за чистачки и каучукови изделия“, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Скрижево“ №3, експлоатиран от „Химтех- 2003“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Хан Крум“ №3.

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
Проверката се извърши с участието на експерти от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград, експерти от Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ-Благоевград в изпълнение на Заповед № РД 268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП, Заповед № РД 31-119/04.05.2018 г. за МЗ утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основна дейност на дружеството - производство и търговия на антифриз, течност за чистачки и каучукови изделия. Производствена дейност се извършва при наличие на поръчки.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствено помещение;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за съхранение на генерираните отпадъци.
Към момента на проверката не се извършва производствена дейност.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 21-08/26.06.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп. ) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребява в своята дейност ОХВС, които получава чрез дистрибутори от България и ЕС. При проверката са налични ИЛБ предоставени от дистрибуторите.Дружеството е изготвило ИЛБ за продуктите, които пуска на пазара.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, включваща информация за доставчици, употребявани вещества и смеси, към което трябва да бъде допълнена информацията по Приложение 2 от Указания към Заповед № РД 268/11.05.2018г. за МОСВ.
При настоящата проверка се извърши контрол за %-но съдържание на метанол в произвежданата от дружеството течност за чистачки във връзка с въведените изисквания с Регламент 589/2018 за изменение на Приложение XVII на Регламента REACH по отношение на метанола. Към момента на проверката дружеството изпълнява изискванията на Регламент 589/2018.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството изпълнява изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
При проверката е представена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси.
По време на съвместната проверка се попълниха чек-листове съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ; Заповед № РД31-119/04.05.2018 г. за МЗ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП. Неотменна част от констативния протокол са протоколи от извършена проверка на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ Благоевград и Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Благоевград.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството притежава разрешение дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-294-0/22.05.2018 г., издадено от РИОСВ-Благоевград. Отпадък с код 16 05 08* - отпадъчни, органични материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества се подлага на предварително третиране чрез филтриране.
За отпадъците, образувани от производствената дейност е проведена процедура по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъци (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.), като са заверени работни листове с кодове 070299, 150102, 150110 и 200121. Обособени са места и съдове за разделното им събиране, обозначени с код и наименование на съответния отпадък.
Относно изпълнението на изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба № 1/ (ДВ, бр.51/2014 г.,) се установи, че на обекта се води отчетна книга по Приложение № 1, заверена от РИОСВ-Благоевград, съдържаща хронологични записи за количеството и вида на образуваните и предадени за последващо третиране отпадъци. Във връзка с притежаваното разрешение за дейности по третиране на отпадъци се води и 1 бр. отчетна книга по Приложение № 4, заверена от РИОСВ-Благоевград, като в нея се вписват данни за количеството получен и третиран отпадък.
Представят се екземпляри на годишни отчети, изпратени в срок в ИАОС, видно от ИД.
Отпадъците се приемат и предават въз основа на писмени договор, в тази връзка са оформяни идентификационни документи, кантарни бележки.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система.
Представят се изготвени справки декларации за пуснатите на пазара нискозамръзващи течности.
Дружеството притежава и регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци № 01-РД-477-0/12.03.2018 г., издаден от РИОСВ-Благоевград, за което не е заверена отчетна книга за събиране и третиране на отпадъци.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
1. Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
Операторът е, изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г. с посл. изм. и доп.) и са поставени срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.