Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„МОНЦА“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „МОНЦА“ ООД - гр. Благоевград

 

 

На основание Заповед № 172/25.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.05.2019 г. се извърши проверка на място и по документи на обект “Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз“, находящ се в местност „Бресто“, землище на с. Долно Церово, общ. Благоевград (Автосервиз „Монца“), собственост на “Монца” ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

- автомобилен сервиз;
- климатични инсталации;
- автомивка;
- пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води – каломаслоуловител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 27-20/22.05.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основните дейности, които се извършват на обекта са продажба на автомобили, ремонт и поддръжка на автомобили и измиване и почистване на МПС за собствени нужди.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

І. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).
В автосервиз „Монца“ се извършва боядисване на автомобили и части от автомобили, като за целта се експлоатират 2 бр. камери:
- предкамера за нанасяне на бази (грундфилъри), съоръжена с аспирационна система за улавяне на ЛОС;
- камера за нанасяне на финишни покрития, оборудвана с пречиствателно съоръжение – група вентилатори и текстилни филтри на вход и изход за пречистване на емисиите от ЛОС.
Водят се записи за обслужването и поддръжката (подмяната на пречисвателните съоръжения – филтри) на бояджийска камера. Различните видове филтри се подменят, съобразно инструкциите на производителя.
За боядисване се използват продукти от категория Б „Авторепаратурни продукти“, съгласно Приложение №1 към чл. 1 от Наредбата, произведени от BASF, VOSSCHEME и CAR SISTEM, с вносител „Карсистем България“ ООД. Наличните на обекта продукти отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно Приложение № 5 към чл. 5 ал. 2 от Наредбата и на максимално допустимо съдържание на ЛОС, съобразно подкатегорията на продукта. В законоустановения срок в РИОСВ - Благоевград е представена декларация за количеството и вида на използваните продукти през календарната 2018 г. от обхвата на Наредбата.
ІІ. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.)
В автосервиза се извършва зареждане на автоклиматици с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) R134а и R1234yf, посредством 2 броя станции, с които работят двама служители. Същите притежават сертификати за завършен курс за работа с климатични системи на автомобили, издадени от DENSO EUROPE B.V.
При проверката не са представени документи за правоспособност за извършване на извличане на ФПГ от климатични инсталации на някои МПС, издадени от Българска браншова камера по машиностроене, съгласно чл. 22, ал.1 от Наредба №1/2017 г.
Като „ползвател“ на ФПГ, дружеството има задължение ежегодно в срок до 15 февруари на всяка текуща година да представя в РИОСВ – Благоевград информация за предходната календарна година във формата на Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.
На обекта се експлоатират общо 3 броя стационарни климатични инсталации, съдържащи ФПГ (1 бр. климатична система с R407С и 2 бр. колонни климатици с R410А), попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. При проверката е представя воденото досие на системата с R407С, от което е видно, че се спазва необходимата честота за извършване на проверките за течове, съобразно заряда на оборудването – 26,61 тона СО2 еквивалент. За колонните климатици до момента не са въведени досиета на системите.
Дружеството е уведомено, че като „оператор“ на стационарно климатично оборудване следва, да етикетира оборудването, съгласно изискванията на изискванията на чл. 40, да въведе и води досиета на системите във формата на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1, както и ежегодно в срок до 15 февруари на всяка текуща година да представя в РИОСВ – Благоевград информация за предходната календарна година във формата на Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от горецитираната наредба.

3.2. Компонент „Води”

За ползване на воден обект река Струма с цел заустване на отпадъчни води (смесен поток дъждовни и промишлени) от обект “Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз“, дружеството е титуляр на Разрешително № 43120041/02.10.2009 г. продължено и изменено с Решение № ПО-01-91/07.06.2013 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2018 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени за контрол;
- пречиствателното съоръжение (трикамерен каломаслоуловител) се поддържа в добро експлоатационно състояние.
По време на извършване на проверката от автомивката не се формират отпадъчни води и на изход от пречиствателното съоръжение няма заустване в реката. Формират се само битово-фекални води, които нямат връзка с водоприемника. Същите постъпват в изгребна яма, за почистването на която се представя сключен договор за услуга с „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) е направено съответното предписание с поставен срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.