Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ТИРОКОМИКИ” ЕООД - с. Хърсово

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ТИРОКОМИКИ” ЕООД - с. Хърсово, общ. Сандански

 

На основание Заповед № 47/08.02.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.02.2019 год. беше извършена проверка на място на обект на “Тирокомики” ЕООД, находящ се в с. Хърсово, общ. Сандански, обл. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Хладилни и климатични инсталации;
- Котелно помещение;
- Склад за опасни химични вещества;
- Складове за съхраняване на отпадъци;
- Утаители за производствени и отпадъчни води – 3 бр.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 04-24/21.02.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Управление на отпадъците“
От производствената дейността на дружеството се генерират отпадъци (от хартия, картон, полиетилен, опаковки, замърсени с химикали, утайки), за които дружеството не е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., с посл. изм. ДВ, бр. 46/2018 г.) и не притежава заверени работни листове в РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се съхраняват под навес, като хартията и пластмасата се събират разделно, но пластмасовите опаковки от сухото мляко и химикалите не се разделят.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).
В своята дейност дружеството употребява ОХВС категоризирани като „корозивни“ съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), които получава чрез дистрибутори от България..
При проверката са предоставени ИЛБ на употребяваните химикали.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособено помещение с ограничен достъп, с осигурена вентилация, осветление и без изход към канализация. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, не се наблюдават разливи. Налична е документация по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Няма изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно чл. 9 от Наредбата.

3.3. Компонент “Атмосферен въздух”
За технологични нужди дружеството експлоатира котел с топлинна мощност под 500 кW, изгарящ твърдо гориво- дърва. Същият не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
На обекта е налично стационарно хладилно оборудване (общо 4 бр. хладилни камери, като в експлоатация са само 2 от тях), за което не се представя документация (досиета на системите). При проверката не може да се определи вида и количеството на хладилния агент, съдържащ се в оборудването, тъй като етикетите на външните тела са нечетливи.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници 
За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗУО и ЗЧАВ са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.