Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Регнум сървис мениджмънт“ ЕООД – гр. Банско

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Регнум сървис мениджмънт“ ЕООД – гр. Банско, общ. Банско, Обект: „Регнум апарт хотел“ гр. Банско, ул „Бански суходол“ 3, общ. Банско, обл. Благоевград

 

На основание Заповед №48/08.02.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.02.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Регнум апарт хотел“, гр. Банско, ул. „Бански суходол“ № 3, общ. Банско, стопанисван от „Регнум сървис мениджмънт“ ЕООД, гр. Банско.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.
Извърши се проверка на складове за съхранение на опасни химични вещества, котелни, стационарно хладилно оборудване .

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №02-08/20.02.01.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), но няма налични ИЛБ за всички употребявани към момента на проверката ОХВС.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени помещения, осветени и с ограничен достъп, няма указателни табели за категориите на опасност на съхраняваните химикали. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Не е предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС. Не е налична документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на хотелския комплекссе ползват два броя котли, предназначени да изгарят природен газ. Двата котела са с топлинна мощност: 400kw и 700kw и с общо изпускащо устройство(комин).Ползват се и два броя котли, изгарящи твърдо гориво (пелети) с топлинна мощност: 1100kw и 545kw. Изброените горивни инсталации подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
До момента на проверката не са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма изпълнени и съгласувани с РИОСВ- Благоевград точки за вземане на проби.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
На обекта е инсталирано и се експлоатира стационарно хладилно оборудване-за съхранение на хранителни продукти. От извършената проверка на място се установи, че за хладилното оборудване не се водят досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.). Хладилните камери са с охлаждащ агент R404 А, но липсва информация за количеството му.
Оборудването подлежи на проверки за течове, с периодичност определена в параграф 3 към чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Дейностите по проверки за течове и поддръжка се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).
Дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ- Благоевград, информация съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за стационарното оборудване за предходната календарна година.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.