Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Хот Спрингс- Баня” ЕООД, с. Баня

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Хот Спрингс- Баня” ЕООД, с. Баня

 

На основание заповед №17/21.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.01.2019 г. се извърши проверка на място на хотелски комплекс „Хот Спрингс медикъл и СПА”, експлоатиран от „Хот Спрингс- Баня“ ЕООД, находящ се в гр. Баня, ул. „Втора“ №43.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- стационарно хладилно и термопомпено оборудване;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- хотелиерска и ресторантьорска дейност. Хотелски комплекс „Хот Спрингс медикъл и СПА” работи целогодишно. Обектът се проверява за първи път по екологичното законодателство. При проверката е съставен Констативен протокол №1-06/31.01.2019 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
В хотелският комплекс няма източници на емисии от горивни процеси. Отоплението се осъществява с термопомпи.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За отопление и охлаждане на хотела се ползват 5 бр. термопомпи (вода- вода), съдържащи флуорсъдържащ парников газ R410 А, които подлежат на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. Към момента на проверката не са въведени досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г.
За съхранение на хранителни продукти са изградени четири броя хладилни камери, съдържащи флуорсъдържащ парников газ R410 А, за които не е предоставена информация за количеството в системите.
Термопомпите и хладилните инсталации не са етикетирани съгл. изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове..
Дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ- Благоевград, годишен отчет за стационарното оборудване за предходната календарна година.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), но няма налични ИЛБ за всички употребявани към момента на проверката ОХВС.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Употребяват се химични вещества за почистване и дезинфекция на стаите, общите помещения, кухненски блок и басейни в спа зоната. Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени 4 складови помещения. Складовите помещения нямат указателни табели. Не е налична оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, както и документация по чл. 4, т.8-11 от Наредбата.
Всички обособени помещения за складиране са с осигурена транспортна достъпност. Не се наблюдават разливи на химикали и няма нарушени опаковки. За съответните несъответствия с изискванията на чл. 6 от Наредбата за всеки от складовете са дадени предписания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.