Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ЛЕСКО” ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ЛЕСКО” ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 127/10.04.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.04.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Дърводелски цех“, находящ се в с. Бело поле, общ. Благоевград, експлоатиран от “Леско” ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води“ и „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- дърводелски цех;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 27-10/25.04.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

За обекта е издадено разрешително за заустване на отпадъчните води № 43110132/27.08.2014 г. с титуляр „Тепрометал“ ЕАД гр. София, сега „Металко България“ ЕАД гр. София. За промяната в актуалното състояние на дружеството е уведомена РИОСВ - Благоевград.
В изпълнение на чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г., с посл. изм. и доп.) в РИОСВ - Благоевград от „Леско“ ЕООД е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за отчетната 2016 г.
Дружеството - ползвател на обекта спазва изпълнението на собствения мониторинг на отпадъчните води. Лабораторните протоколи с резултатите от мониторинга се представят своевременно в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени в цитираното разрешително за заустване.
Съвместно с РЛ-Благоевград е взета проба за изпитване на отпадъчните води, които се формират и заустват в р. Струма. Не са констатирани нарушения по време на проверката.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
Основна дейност на дружеството е първична обработка на дървесина и производство на дървени детайли.
Първичната обработка на дървесината се извършва с транспортна система за улавяне на отпадъчни трици и постъпват в два броя бункери (по два бр. циклони). Посредством шнек постъпват за изгаряне в котел, който захранва с топлоносител два бр. сушилни камери за сушене на дървесина. Котелът е с мощност 840 kW и подлежи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.)
Последните собствени периодични измервания (СПИ) са проведени през 2016 г. и са валидни и за 2017 г. Съгласно представените резултати от изпитване няма нарушени норми по показателите, регламентирани в Приложение № 7 към чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.
По време на проверката е извършен оглед на производствената площадка и не са констатирани замърсявания с трици и дървесен прах, площадките под бункерите са чисти. По голямата част от производствената площадка е с бетонова настилка.
Представен е дневник, в който се отразяват работните часове на котела. По време на проверката котела не работи.

3. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По време на проверката не са дадени предписания.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на извършената проверка на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по цитираните компоненти „Води“ и „Атмосферен въздух“ и не са дадени предписания.
Резултатите от извършеното изпитване на отпадъчните води ще бъдат изпратени от РЛ-Благоевград в двуседмичен срок, за извършване на последващ контрол. При нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) заложени в разрешителното за заустване на отпадъчните води РИОСВ – Благоевград ще бъде извършен последващ контрол.