Съдържание

Посетители

В момента има 600  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Мебели дизайн импорт експорт“ ООД – с. Склаве

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Мебели дизайн импорт експорт“ ООД – с. Склаве, общ. Сандански, Обект: „Фабрика за производство на маси и столове“, c. Склаве, Индустриална зона, общ. Сандански

 

На основание Заповед № 441/23.11.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.12.2018 г. се извършеи проверка на място и по документи на обект „Фабрика за производство на маси и столове“, с. Склаве, Индустриална зона, общ. Сандански, стопанисван от „Мебели дизайн импорт експорт“ ООД, с. Склаве, общ. Сандански.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Дейността на дружеството е производство на маси и столове. Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
• Цех 1 - разкрояване и обработка на детайли;
• Цех 2 - нанасяне на покрития, монтаж и опаковка;
• Четири броя котли;
• Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 10-08/05.12.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламента. Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Основните доставчици на ОХВС са от ЕС. Създадено е досие по чл. 36 от Регламента.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на употребяваните ОХВС се осъществява в обособен склад, отговарящ на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Налична е документация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Емисии от производствени дейности
Дружеството извършва дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, която попада за контрол, съгласно т. 2.4 от Приложение №1 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). Нанасянето на покрития се извършва в една камера, съоръжена с водна завеса. Същата в момента на проверката не работи.
Съгласно представената в законоустановения срок в РИОСВ-Благоевград, декларация за календарната 2017 г. не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР >15 тона/год.), определена за дейността в Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7/2003 г.
При проверката са представени резултати от извършени през месец октомври 2018 г. собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Измерванията са валидни за 2018 г. и 2019 г. и няма нарушени норми за допустими емисии по контролирания показател „органични вещества“, определена като общ въглерод, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.)
Машините за разкрой и обработка на детайлите, разположени в цех 1 са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесния прах и трици в 2 броя бункери, съоръжени с филтри и вибрационно изтръскване. Площадката под бункерите се поддържа чиста.

3.2.2. Емисии от горивни източници
На обекта за отопление се експлоатират 4 броя котли, изгарящи дървесни отпадъци, всеки с мощност под 500 кW. Същите не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.