Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„БМВ 2000“ООД - гр. Благоевград

Доклад

от извършена проверка от комисия по чл. 157а, ал. 2 ЗООС на обект: Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“, гр. Благоевград с оператор „БМВ 2000“ООД - гр. Благоевград

 

На 27.11-28.11.2018 г. комисия, назначена със Заповед № РД-849/21.12.2017 г., изменена със Заповед № РД-490/07.08.2018 г. на Министъра на околната среда и водите извърши проверка по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС на Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“ с оператор „БМВ 2000“ ООД, гр. Благоевград.

Извършената проверка е съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС за 2018 г.

Съгласно констатираните факти и обстоятелство по време на проверката се установи съответствие на предприятието с нормативните изисквания за „предприятие с нисък рисков потенциал“ и прилагане на Политика за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и СУМБ.

Не са дадени предписания на дружеството.

По-подробна информация относно проверката и съответния план за контролната дейност може да се получи при спазване изискванията за обществен достъп до информацията за околна среда по реда на Глава втора от ЗООС(ДВ, бр. 91/2002, с посл.изм.и доп.).