Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ПРИНТ СПЕЙС“ ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ПРИНТ СПЕЙС“ ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 411/29.010.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.11.2018 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за щампи върху текстилни повърхности“, находящ се в промишлена зона на гр. Сандански, местност „Мацкова градина“.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството е първоначална и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Основната дейност на дружеството – нанасяне на щампи върху текстилни повърхности - се извършва в едно основно производствено помещение, в което са разположени необходимите машини и съоръжения (4 броя машини за ситопечат, 1 бр. машина за печат върху плат на топове, преси и 2 бр. фурни за термофиксиране на печата). Извършен е оглед и на обособеното помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси и местата за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 58-20/28.11.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
„Принт спейс“ ЕООД извършва производствената си дейност на една производствена площадка, находяща се в промишлената зона на гр. Сандански, местност „Мацкова градина“, въз основа на договор за наем на недвижим имот, сключен на за период от 10 години, считано от 01.06.2018 г.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За нанасяне на щампи върху текстилни повърхности дружеството експлоатира 4 бр. машини за ситопечат, като печатането се извършва поединично върху сита, които се доставят готови от Република Гърция. Инсталирана е и 1 бр. машина за нанасяне на печат върху топове плат, където не се използват мастила (бои) - щампите се пренасят върху плата чрез нагряване от хартиен носител. Съгласно представените ИЛБ, част от използваните за ситопечата бои съдържат в състава си органични разтворители. Почистването на ситата се извършва ръчно с разредител за обща употреба. Производственото помещение е осигурено с аспирационна ситема.
За термофиксиране на печата се използват 2 бр. фурни, всяка с мощност под 500 kW. Едната се захранва с ел. енергия, а другата с дизелово гориво).
В обхвата на Приложение №1 (т. 8.6.) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.) попада за контрол ротативния ситопечат върху текстил/ картон, какъвто на обекта не се извършва.

3.2. Фактор „Отпадъци”
От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството не провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.). На обекта е създадена система за разделно събиране на образуваните отпадъци. Осигурен е ограничен достъп до местата за съхранение на опасните отпадъци и със заповед на управителя е определено отговорно лице. Същата следва да бъде коригирана, поради цитиране на стара нормативна база. Дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), тъй като за нуждите на своята производствена дейност въвежда на територията на РБългария опаковани материали/продукти от Гърция и Италия. При проверката е представено Удостоверение за членство в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД, валидно за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2022 г.
Дружеството от м. октомври 2016 г. до м. юли 2018 г. е извършвало дейността си на производствена площадка, разположена в гр. Сандански, м. „Соколовец“. За тази площадка дружеството има заверени работни листа за отпадъците. При проверката се представя заверена от РИОСВ – Благоевград отчетна книга по Приложение №1 от Наредба №1, от която е видно, че всички отпадъци генерирани на площадка „Соколовец“ са предадени за последващо третиране на „Феникс Дупница“ ООД. Представени са писмен договор, идентификационни документи за отпадъците и приемно-предавателни протоколи. За периода октомври 2016 – декември 2017 г. продуктова такса –опаковки не е изчислявана и заплащана. За прекратената дейност на горецитираната площадка до момента в РИОСВ – Благоевград не са представени документи по чл. 21, ал. 1 от Наредба №2.
Относно битовите отпадъци към момента на проверката не се представят писмени документи, удостоверяващи обслужването на обекта от „Стройкомтранс“ ЕООД, гр. Сандански.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
За нуждите на производствената си дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (лепила, разредители и бои), които закупува от производители и дистрибутори от ЕС. При проверката са представени информационни листа за безопасност (ИЛБ) на употребяваните ОХВС, но не всички са с актуални версии.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Използваните химичните вещества и смеси се съхраняват в обособено складово помещение, което е с ограничен достъп, няма връзка с канализацията. В момента на проверката не се наблюдават разливи. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки, плътно затворени.
В момента на проверката не се представят документи по чл. 4, от т.7 до т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС ( ДВ, бр. 43/2011) и не е изготвена оценка за безопасно съхранение на ОХВС, съгласно формата по Заповед № РД- 288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.