Съдържание

Посетители

В момента има 495  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: „Производствена база за месни и млечни продукти“ гр. Кочериново, експлоатиран от “Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 418/01.11.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.11.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Производствена база за месни и млечни продукти“, находящ се в гр. Кочериново, експлоатиран от “Евро мийт енд милк“ ЕООД гр. Благоевград. Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.).

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
- кланица;
- цех за производство на месни продукти ;
- цех производство на млечни продукти;
- кравеферма /до 100 бр./;
- площадка за депониране на оборски тор /торище/;
- площадкова канализация за отпадъчни води, локални пречиствателни съоръжения и пункт за мониторинг.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с отглеждане на животни (едър рогат добитък до 100 бр), клане на животни, производство на месни и млечни продукти. Всяка производствена площадка е оборудвана с локално пречиствателно съоръжение за отпадъчните води. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, седем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 71-11/22.11.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Производствена база за месни и млечни продукти с подобекти: „Кланица и месопреработка“, „Млекопреработка“ и „Кравеферма“, фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-840/20.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на отпадъчните води, които се формират (смесен поток от производствени отпадъчни води, от дейността на трите производствени подобекта, битови отпадъчни води и дъждовни води), дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740011/27.07.2015 г. След пречистване в три броя локални пречиствателни съоръжения, отпадъчните води се заустват в дере, десен приток на р. Рилска, поречие Струма.
Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчните води (на тримесечие), съгласно схемата определена в Разрешителното за заустване. Протоколи от изпитване се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград. Не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени за контрол.
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване.

3.2.Компонент “Земи и почви”.
Във фермата се отглеждат до 100 бр. животни /говеда/ на сухо почистване. Оборският тор се извозва извън фермата за наторяване на земеделски земи. Ползва се специализирано тороразпръскващо прикачно ремарке. Преустановена е експлоатацията на торова площадка в земеделски земи в близост до пътя за с. Пороминово.
По отношение на предвидения за изграждане обект „Кравеферма с капацитет до 250 бр. животни“ в поземлен имот № 148109 не са извършвани строителни работи.
Не са констатирани нарушения и замърсявания на земи предизвикани от дейността на обекта.

3. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания по време на проверката.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.