Съдържание

Посетители

В момента има 394  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

ЕТ „Александър Тодоров - ЧАПА“ - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на ЕТ „Александър Тодоров - ЧАПА“ - гр. Симитли

 

На основание Заповед № 401/22.10.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.11.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на ЕТ „Александър Тодоров - ЧАПА“, гр. Симитли. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Фирмата извършва дейност свързана със събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
Дейността се извършва на Площадка №1 с местонахождение: гр. Симитли, УПИ ІІ-1437 от кв. 18 по плана на града.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 54-24/07.11.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-283-0/05.06.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ-Благоевград за дейности по третиране на ИУМПС.

За отпадъците, генерирани от дейността си, дружеството притежава заверени в РИОСВ-Благоевград работни листове за класификация на отпадъци.

Приетите ИУМПС се претеглят на калибрирана везна, въз основа на писмен договор. Издават се удостоверения за приетите за разкомплектоване ИУМПС.

Частите, получени от разкомплектоването, които са годни за повторна употреба се съхраняват на стелажи в определени за целта складове и навеси. Осигурен е склад с непропусклива основа за съхраняване на части, замърсени с масла.

Отпадъците на площадка №1 се съхраняват разделно на определените за целта места, обозначени с кодовете на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъци (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).
Отчетните книги за отпадъците се водят съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС в законовия срок.
На площадката е осигурено 24-часово видеонаблюдение и охрана.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо документи издадени по реда на ЗУО, представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.