Съдържание

Посетители

В момента има 320  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 402/22.10.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.11.2018 г. се извърши проверка на място и по документи на обекти: 1. Търговска база, автосервиз и площадка за събиране на отпадъци, разположен в гр. Благоевград, общ. Благоевград. 2. Автосервиз и площадка за събиране на отпадъци, разположен в с. Изгрев общ. Благоевград. Обектите са експлоатирани от „КИОГ“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите

2.1. На площадката, разположена в гр. Благоевград са проверени търговската база и местата за съхраняване на отпадъците, които се събират на обекта с цел последващото им третиране;
2.2. На площадката, разположена в с. Изгрев са проверени местата за съхраняване на отпадъците, които се събират на обекта с цел последващото им третиране.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обектите върху факторите и компонентите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 57-24/15.11.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

За дейностите по събиране на отпадъците дружеството притежава Решение №01-ДО-278-0 от 21.02.2014 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2016 г.) за извършване на дейности с отпадъци.

Площадка № 1
На обекта се събират негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и маслени филтри.
Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи изискващите се надписи по Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодните акумулатори се събират в пластмасови палети, разположени в хале с ограничен достъп, върху непропускливо и корозоустойчиво покритие.
Дейности с маслени филтри:
На площадката се извършва предварително третиране на събраните филтри, като същите се подлагат на пресоване с цел освобождаване на наличното във филтъра масло и намаляване обема на отпадъка, при спазване условията за разделно съхраняване на образуваните отпадъци.

Площадка № 2
На обекта се събират отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, маслени филтри, спирачни накладки.
Дейности с ОМ:
Съхраняването на различните видове отработени масла е разделно. Съдовете са разположени върху бетонирана основа, с обваловка и осигурен сорбент в случай на разлив. Ползваните съдове са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла. На мястото за съхраняване на маслата са поставени обозначителни табели с кодовете на събираните отработени масла.
Дейности с ИУГ, маслени филтри, спирачни накладки:
За отделните видове отпадъци са обособени отделни места и съдове за съхраняването им, обозначени със съответния код по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
„КИОГ“ ЕООД е подизпълнител на организации за оползотворяване и на лица изпълняващи задълженията си индивидуално за пусканите на пазара масово разпространени отпадъци – НУБА, ОМ и ИУГ.
Задълженията си по чл. 59, ал. 1 от ЗУО за пуснатата на пазара опакована стока дружеството изпълнява чрез организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Приемането и предаването на отпадъци става въз основа на писмени договори. Събраните отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
При проверката се представят отчетните книги за отпадъци, които са водени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Годишните отчети за отпадъците за 2017 г. са изпратени в ИАОС, гр. София в нормативно определения срок.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.). Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 год.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.