Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД - гр. Кресна

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД - гр. Кресна

На основание Заповед № 403/22.10.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.11.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, находящ се в гр. Кресна, общ. Кресна.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е цех за производство на пелети от трупна и отпадъчна дървесина. Обектът включва открита площадка и закрит бокс за съхранение на суровината (трици, изрезки и парчета дървен материал), хале с разполежена в него поточна линия.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 57-14/06.11.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
На обекта, дружеството извършва дейности с отпадък с код 03 01 05 (трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04). Отпадъците се оползотворяват, като се произвеждат пелети. За извършваната дейност, от страна на РИОСВ-Благоевград, по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) е издаден регистрационен документ № 01-РД-465-0 от 01.11.2018 г.
От дейността на дружеството се генирарат отпадъци, за които все още не са заверени работни листове. Генерираният отпадък от дървесни кори също се оползотворява чрез изгаряне, с цел добив на топлинна енергия.
Дружеството притежава и регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци № 01-РД-459-1 от 17.08.2018 г.
На обекта се представя заверена отчетна книга за отпадъци по приложение № 2 от Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), изискана за дейността транспортиране на отпадъци, но не е налична отчетна книга по приложение № 4, изисквана за дейността по оползотворяване на отпадъци.
Представят се писмени договори за отпадъците приемани на площадката.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, тъй като произведените пелети са пускани основно на българския пазар и същите са опаковани. До момента на проверката, от страна на „ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не е заплащана дължимата продуктова такса „опаковки“.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството експлоатира цех за производство на пелети от трупна и отпадъчна дървесина. Инсталацията за производство на пелети, включва:
- дробилен сектор - дробилка и чукова мелница за раздробяване на суровината;
- сушилен сектор – барабанна сушилня с директен контакт на димните газове, захранвана с топлоносител от котел, изгарящ дървесни отпадъци. Изсушеният материал се подава към чукова мелница за фино смилане;
- пелет преса;
- пакетираща машина.
Емисиите след процесите на сушене и смилане подлежат на контрол чрез измервания, съгласно чл. 62, ал. 1 от Наредба № 1/ 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 64/2005 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.