Съдържание

Посетители

В момента има 366  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Наталия- ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Наталия- ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №390/09.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.10.2018 г. се извърши проверка на място на „Предприятие за производство на пластмасови играчки за шоколадови яйца“, находящо се в гр. Гоце Делчев, ул. „Стоян Петрелийски“ №2, експлоатирано от „Наталия- ММ“ ООД.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- цех „Шприцоване“;
- цех „Щамповане, имбарилотиране и тампографиране”;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- котелно помещение с 2 бр. котли;
- стационарно хладилно оборудване.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на барелоти за шоколадови яйца и тампографиране (флексопечат) на готови играчки за шоколадови яйца. Дружеството работи на двусменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №45-06/24.10.2018 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствената сграда се ползват два броя котли. През 2016 г. е изградено ново котелно, в което са монтирани 2 бр. котли, с топлинна мощност под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства и са предназначени да изгарят гориво метан, което се доставя на батерии.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За охлаждане на екструдерите за шприцване на барелотите за шоколадови яйца се ползват две охлаждащи системи със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове, които подлежат на контрол за проверки за течове. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).
Дружеството има задължение да етикетира оборудването съгл. изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 2 от Регламент за изпълнение 2015/2068 за установяване на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.
Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Върху играчките за шоколадови яйца се извършва тампографиране , дейност попадаща в Приложение №1 (т. 8.1 флексопечат) от Наредба №7/2003 г. Към всяка от машините е изградена локална аспирация за отвеждане на емисиите на летливи органични съединения.
В законоустановеният срок е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2017 г. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребява и съхранява в своята дейност ОХВС, като „запалими“, а именно разтворители, разредители за мастила, мастила за флексопечат. Представя се документация по Регламента, включваща информационни листове за безопасност (ИЛБ), комуникация с дистрибутори/доставчици на ОХВС от Италия и България. Не се представят ИЛБ за всички налични мастила. Частта от представените ИЛБ са с актуална версия и на български език.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, включващо информация за доставчици, употребявани вещества и смеси.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС е в обособен склад с ограничен достъп. Складът отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Налични са вани за събиране на евентуални разливи. Помещението е осветено и вентилирано. Наличен е абсорбент (пясък). Представя се документация по чл. 4 от Наредбата и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която се нуждае от актуализация, поради въвеждане в склада на нови вещества и смеси.
3.2.3. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчиви органични разтворители
Извършената проверка за наличие на вещества, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 850/2004 относно УОЗ, съдържащи се в употребявания полимер като забавители/пластификатори, показа че няма наличие на веществата. Производителите предоставят декларации за липсата на цитираните вещества в предоставения от тях продукт.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.);
Операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС и ЗОПОЕЩ са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.