Съдържание

Посетители

В момента има 618  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна

На основание Заповед № 363/17.09.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.09.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 130/2006 г., актуализирано с Решение № 130-Н0-И0-А1/2017 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г., актуализирано с Решение № 130-Н0-И0-А1/2017 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Инсталации, обхванати от това разрешително
Инсталация, попадаща в обхвата на т. 2.4 от Приложение №4 към ЗООС:
1. Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки, включваща:
• Процес Рязане на скрап;
- Газови резачи за скрап – 5 броя;
• Процес Топене;
- Стоманолеярен участък - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;
- Чугунолеярен участък - Индукционна пещ, модел “ПИ1-1600” – 1 брой;
• Процес Леене;
- Разливочнa кофa, 10 t – 1 брой;
- Разливочни кофи, 4 t – 3 броя;
- Сушило за кофи, 4 t – 1 брой;
• Процес Почистване;
- Тръскащи решетки – 6 броя;
- Висящи шмиргели;
- Дробометни машини – 5 броя;
- Линия за регенерация на кварцов пясък – 1брой;
• Процес Термообработка;
- Термична нафтова пещ с работни размери 5000х230х1500 mm – 1 брой;
- Електрическа термична пещ с работни размери 3000х2000х1400 mm – 2 броя;
- Електрическа термична пещ с работни размери 4500х3300х1500 mm – 1 брой;
- Вана за закаляване, вода – 1 брой;
- Вана за закалка, масло – 1 брой.

Инсталация, попадаща в обхвата на т. 4.1. „а“ от Приложение №4 към ЗООС:
2. Инсталации за производство на ацетилен, включваща:
- Ацетиленов генератор тип “ГАВН 0.07 – ВК10” – 1 брой.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:
1. Производство на стомана и чугун, включващо:
• Процес Рязане на скрап;
- Газови резачи за скрап – 5 броя;
• Процес Топене;
- Стоманолеярен участък - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;
- Чугунолеярен участък - Индукционна пещ, модел “ПИ1-1600” – 1 брой;
2. Подготовка на леярски форми
• Моделен цех;
• Процес Земеподготовка;
- Комплексна смесоподготвителна с 3 броя смесители;
• Процес Формовка;
- Формовъчна машина “Формат 20”;
3. Механичен цех

2.1 Контрол по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна.
• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа;
• Условие № 16 - Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г., актуализирано с Решение № 130-Н0-И0-А1/2017 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна.

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Представен е план за прекратяване на дейността на инсталацията за производство на ацетилен.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 6 - Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода
Изпълнява се. Използването на вода за производствени нужди се извършва с издадено Разрешително за водовземане № 41590055/11.12.2008 г. изменено с Решение № По-01-20/24.02.2016 г. Сключен е договор с „В и К“ ЕООД, гр. Кресна № В и К – 2/12.03.2015 г.
Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия. Прилага се Инструкция за експлоатация.Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Не са констатирани несъответствия.
Операторът прилага писмени Инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Представени са записи за измереното количество спомагателни материали.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване
Изпълнява се. Изпускащите устройства са съоръжени с ръкавни филтри. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Прилага се инструкция, води се дневник.
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия. Изпълнява се. През 2017 г. са проведени СПИ, валидни за 2017 г. и 2018 г. СПИ показват спазване на емисионните норми.
Условие 9.3.Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Изпълнява се, емисиите се изпускат организирано чрез изпусквателни устройства, описани в Условия 9.2.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.6.– Условия за собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Изготвения план за собствен мониторинг е съгласуван от ИАОС.
Условие 10. - Емисии на отпадъчните води:
Условие 10.1. – Дъждовни води
Условие 10.1.1. – Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения. Представени са записи от извършени проверки от поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички съоръжения. В процес на проучване за монтиране на измервателно устройство.
Условие 10.1.4. - Собствен мониторинг
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг. За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг по показатели определени с условията на комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2 – Битово-фекални отпадъчни води
Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.
Условие 10.3 –Документиране и докладване
Изпълнява се. Документират се.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци - Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително.
Условие 11.2.Приемане на отпадъци за третиране
Не са настъпили промени спрямо проверката извършена през 2017 г.
Условие 11.3. - Предварително съхраняване на отпадъците - Не са настъпили промени спрямо проверката извършена през 2017 г.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са настъпили промени спрямо проверката извършена през 2017 г.
Условие 11.5. - Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са настъпили промени спрямо проверката извършена през 2017 г.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците - Не са настъпили промени спрямо проверката извършена през 2017 г.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са настъпили промени спрямо проверката извършена през 2017 г.
Условие 11.9 - Документиране и докладване - Не са настъпили промени спрямо проверката извършена през 2017 г.
Условие № 12 – Шум - Не са констатирани несъответстия. СПИ са извършени през 2017 г. Няма нарушаване на еквивалентните нива на шум, съгласно условие 12.1.1
Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия. Условие 13.3.2 е изпълнено частично през 2017 г. извършен е мониторинг на подземни води на 09.10.2018 г., резултатите от мониторинга са представени с писмо вх. № 3615/17.10.2018 г.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
1. С писмо изх. № КД-03-499(1)16.10.2018 г., в срок от 30 дни от датата на получаване. Да се монтира измервателно устройство за измерване на количествата дъждовни отпадъчни води зауствани в река Струма от прозводствената площадка на обекта.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При извършената проверка е съставен е Констативен протокол № 12-02/27.09.2018 г. За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за отстраняване.За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.