Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Дамяница” АД - с. Дамяница

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Дамяница” АД - с. Дамяница

На основание Заповед № 377/26.09.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.10.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект “Винарна”, находящ се в с. Дамяница, експлоатиран от “Дамяница” АД, с. Дамяница. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Атмосферен въздух“, „Води“ и направление „Опасни химични вещества“ влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейност:
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- хладилни и климатични инсталации;
- пречиствателни станции за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 50-20/11.10.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух ”
На обекта се експлоатират общо 7 броя стационарни инсталации със съдържание на охлаждащи агенти (6 бр с ФПГ и 1 бр. с R22), като 4 от тях са новомонтирани.
При проверката са представени документи за извършен през м. септември 2018 г. демонтаж на 1 бр. канална климатична система YORK, проектирана за 3,8 кг R22. Същата е изведена от експлоатация, поради повреда в компресора и кондензатора и невъзможност за извършване на ремонт. Преди извършване на демонтажа в системата не е бил наличен хладилен агент R22, поради което и не са предприети действия по извличане.
На обекта все още е в експлоатация 1 бр. хладилна система, съдържаща 8 кг R22. До момента не са предприети действия по извличането му, тъй като при извършената проверки за течове, такъв не е установен. Дружеството е запознато със стъпките, които би трябвало да следва при необходимост от извличане на R22.
За новомонтираните 4 бр. климатични системи TREO до момента не са въведени досиета. При проверката са представени водените 3 броя досиета на системите (за старите 3 бр. системи на обекта), в които са отразени необходимия брой проверки за течове, съобразно нормативните изисквания. Не са въведени досиета във формата на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
Лицата извършили монтажа, демонтажа, поддръжката и проверките за течове на горецитираното оборудване, подлежащо на контрол съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой, притежават валидни документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.
Като „оператор“ на стационарно хладилно и климатично оборудване, дружеството е представило в законоустановения срок в РИОСВ Благоевград информация за календарната 2017 г., съгласно Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.).

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламента. Дружеството не извършва внос на ОХВС, а ползва дистрибутори от България.
Налични са информационни листове за безопасност, които не са актуални.
Представя се досие по чл. 36 от Регламент REACH, в което е нужно да се добави и актуализира част от информацията и да се допълни съгласно Приложение № 2 на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извърши се проверка на производствените помещения и съоръжения и складовете за съхранение на ОХВС.
Обособени са четири складови помещения. Те отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата и съхранението на ОХВС се извършва съгласно изискванията на техните информационни листове за безопасност.
Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС се нуждае от актуализация, поради включване на нови химикали.
Предоставя се годишен отчет на употребяваните ОХВС за 2017 г., както и инвентаризация на наличностите към момента на проверката.
Налични са инструкции за безопасно съхранение на ОХВС, съгласно чл. 4, т. 8 от Наредбата. Не се предоставят изискваните от чл.4, т. 9-10 от Наредбата документи. Изготвената Заповед по чл. 4, т. 7 на Наредбата се нуждае от актуализация.

3.3. Компонент «Води»

Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води (смесен поток от битови и производствени) № 43720010/14.01.2013 г. издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, за ползване на отводнителен канал, вливащ се в р. Струма.
Зауставането на отпадъчни води в отводнителния канал, вливащ се в р. Струма, се извършва периодично. Монтирано е измервателно устройство за отчитане дебита на отпадъчните води. Тъй като при извършената проверка по компонент „Води“ не е установено заустване на отпадъчни води, пробовземане не е извършено.
Дружеството изпълнява условието в издаденото разрешително, като извършва собствен мониторинг от акредитирана лаборатория.
В РИОСВ – Благоевград са предствени резултатите от извършвания собствен мониторинг през I-во и II-ро тримесечие на 2018 г. и няма установени нарушения на ИЕО в разрешителното.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Относно изпълнението на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.