Съдържание

Посетители

В момента има 593  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 369/21.09.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.10.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на Фабрика за производство на врати и дървен стъклопакет, находяща се в гр. Благоевград, стопанисвана от „Универсал строй консулт“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.), и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните помещения и съоръжения:
- Дърводелски цех;
- Помещение за нанасяне на покрития;
- Котелни помещения;
- Места за съхраняване на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 49-20/04.10.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от производствени дейности – емисии от летливи органични съединения (ЛОС)

Експлоатираната на обекта инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности е регистрирана в публичния електронен регистър по чл. 30л от ЗЧАВ под регистрационен номер BLG 00046 (Удостоверение за регистрация № 46/25.02.2014 г.). Емисиите от ЛОС, изпускани в атмосферния въздух след процеса на нанасяне на покрития, подлежат на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания по показател „органични вещества“, определени като общ органичен въглерод. Въздуховодите ( 2 бр.) след камерата за нанасяне на покрития върху дървени повърхности не са съоръжени с точки за извършване на горецитираните измервания.
Дружеството спазва изискванията за чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г.с изм. и доп.), като ежегодно представя информация за консумираното количество органични разтворители през предходната календарна година във връзка с извършваната дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, попадаща в обхвата на Приложение № 1 (т. 2.4) от същата наредба.
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград в законоустановения срок Декларация за консумацията на органични разтворители, през календарната 2017 г. не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите (ПСКР) за извършваната дейност, регламентирана в Таблица 1 на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.

3.1.2. Относно спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.
Машините в дърводелския цех са обхванати от аспирационна система за улавяне на отпадъчните дървесни трици. Същите се посредством циклони постъпват в 2 бр. бункери, след което се пресоват на брикетираща машина и се използват като гориво на обекта.

3.1.3. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените помещения, както и за захранване на 1 бр. сушилна камера на обекта се експлоатират 2 бр. котли, всеки с топлинна мощност под 500 kW. Същите не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.

3.1.4. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г.. с изм. и доп.)

Дейността на дружеството включва и строителсво на сгради, където използва продукти, попадащи в категория А „Бои и лакове“, съгласно Приложение №1 на Наредбата. През 2018 г. строителни дейности са извършвани в градовете София, Велико Търново и Благоевград. Складови наличности от горецитираните продукти не се поддържат в производствената база на дружеството в гр. Благоевград.. Необходимите количества се закупуват и влагат на обектите.
Дружеството има задължение в срок до 31 март на всяка текуща година да представя в РИОСВ – Благоевград информация за употребените през предходната календарна година количества продукти, попадащи в обхвата на наредбата.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.

Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)

Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Доставките на ОХВС се извършват от български дистрибутори. При проверката са представени информационни листа за безопасност (ИЛБ) на употребяваните ОХВС, но не всички са с актуални версии.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)

Съхранението на ОХВС е организирано в две помещения, отговарящи на изискванията на Наредбата. Помещенията са с ограничен достъп, налични са адсорбенти, ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки.

Представената оценка за безопасността на съхранение на ОХВС се нуждае от актуализация, поради въвеждане на нови ОХВС в дейността на дружеството.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004, относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)

При проверката са представени документи, удостоверяващи липсата на вещества, проявяващи свойствата на УОЗ в използваните ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Относно изпълнението на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.